Bando 1

O Concello de Barro en colaboración coa Excma. Deputación de Pontevedra pon en marcha un Programa orientado a fomentar a igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero “Espazos de Lecer Concilia no 2022” Este ano ofrécense un total de 100 prazas para o mes de xullo e 50 para o mes de agosto. O prazo de presentación de solicitudes será do 13 ao 21 de xuño (ambos incluídos) nas oficinas municipais.

Becas MEFP

Despois de solicitar a bolsa xeral do Ministerio de Educación e Formación Profesional para o curso 2023-2024, (prazo do 27 de marzo ao 17 de maio), en setembro abrirase un prazo para realizar as actualizacións necesarias (estudos a cursar, dirección, etc.)
Toda a información está dispoñible no portal de bolsas e axudas do MEFP.
Se precisades máis información podedes pasar pola OMIX de Barro luns, mércores, venres e sábdo de 9:00 a 14:00 martes e xoves de 16:00 a 21:00.

Axudas para a adquisición de bicicletas.

🚴Prazo: 01/06/2023 10:00 – 15/11/2024 23:59
O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará ás 10.00 horas do día 1 de xuño de 2023 e finalizará o 15 de novembro de 2024 🧐ou cando se esgoten os fondos.
🚴 A quen vai dirixido?
Persoas físicas maiores de idade.
🚴Requisitos
1. Persoas maiores de idade, empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia, que non obtivesen esta axuda (para a mesma clase de obxecto subvencionado) no 2022.
No caso de axudas para a adquisición de bicicletas de man, a persoa solicitante deberá xustificar un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.
2. Os requisitos para obter a condición de persoa beneficiaria deberanse cumprir na data de presentación das solicitudes.
🚴Documentación para a presentación
– Solicitude segundo o Anexo II.
– Autorización para a representación pola entidade colaboradora asinada, segundo o anexo III.
– Certificado de discapacidade non expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia.
Comprobación de datos .
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. En caso de que as personas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do Anexo e achegar unha copia dos documentos.
– DNI/NIE da persoa solicitante
– DNI/NIE da persoa representante.
– Certificado de estar ao día do pago coa Seguridade Social.
– Certificado sobre cumprimento de obrigacións tributarias coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
– Certificado de residencia con data de última variación no padrón da persoa solicitante.
– Consulta de concesión de subvencións e axudas
– Consulta de inhabilitación para obter subvencións e axudas.

Actualidade OMIX 1

O Concello de Barro en colaboración coa Excma. Deputación de Pontevedra pon en marcha un Programa orientado a fomentar a igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero “Espazos de Lecer Concilia no 2022” Este ano ofrécense un total de 100 prazas para o mes de xullo e 50 para o mes de agosto. O prazo de presentación de solicitudes será do 13 ao 21 de xuño (ambos incluídos) nas oficinas municipais. O Concello de Barro en colaboración coa Excma. Deputación de Pontevedra pon en marcha un Programa orientado a fomentar a igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero “Espazos de Lecer Concilia no 2022” Este ano ofrécense un total de 100 prazas para o mes de xullo e 50 para o mes de agosto. O prazo de presentación de solicitudes será do 13 ao 21 de xuño (ambos incluídos) nas oficinas municipais.