Skip to content

Axudas para a adquisición de bicicletas.

🚴Prazo: 01/06/2023 10:00 – 15/11/2024 23:59
O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará ás 10.00 horas do día 1 de xuño de 2023 e finalizará o 15 de novembro de 2024 🧐ou cando se esgoten os fondos.
🚴 A quen vai dirixido?
Persoas físicas maiores de idade.
🚴Requisitos
1. Persoas maiores de idade, empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia, que non obtivesen esta axuda (para a mesma clase de obxecto subvencionado) no 2022.
No caso de axudas para a adquisición de bicicletas de man, a persoa solicitante deberá xustificar un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.
2. Os requisitos para obter a condición de persoa beneficiaria deberanse cumprir na data de presentación das solicitudes.
🚴Documentación para a presentación
– Solicitude segundo o Anexo II.
– Autorización para a representación pola entidade colaboradora asinada, segundo o anexo III.
– Certificado de discapacidade non expedido pola Comunidade Autónoma de Galicia.
Comprobación de datos .
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. En caso de que as personas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do Anexo e achegar unha copia dos documentos.
– DNI/NIE da persoa solicitante
– DNI/NIE da persoa representante.
– Certificado de estar ao día do pago coa Seguridade Social.
– Certificado sobre cumprimento de obrigacións tributarias coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
– Certificado de residencia con data de última variación no padrón da persoa solicitante.
– Consulta de concesión de subvencións e axudas
– Consulta de inhabilitación para obter subvencións e axudas.