Subseccións

Publicacións

Probas libres ESO +18

 PROBAS LIBRES GRADUADO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PARA MAIORES DE 18 ANOS. CONVOCATORIAS 2015 • Teren cumpridos os 18 anos o día anterior á data de realización da proba. • Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de ESO. • Non estaren nin ter estado matriculadas no curso 2014/15 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun PCPI. • O alumnado matriculado durante o curso 2014/15 na ESA poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións: - Para acudir á primeira convocatoria: solicitar a baixa nas ensinanzas do 2º cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do 1º cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos. -...

Cursos FORGA

1-A CORUÑA.pdf2-FERROL.pdf3-COMPOSTELA.pdf4-LUGO.pdf5-OURENSE.pdf6-PONTEVEDRA.pdf7-VIGO.pdf8-TODA GALIZA.pdf9- TELEFORMACIÓN.pdfA quen vai dirixida esta formación.pdfFicha 2014 Subvencionada.pdf

Cursos Activate 2015

A Deputación Provincial de Pontevedra, publicou o seu catálogo de cursos formativos do programa ACTIVATE 2015:   38 cursos relacionados coas:   -      NOVAS TECNOLOXÍAS -      AGRICULTURA -      ARTESANÍA EN PAPEL, COIRO, VIDRO E OUTROS MATERIAIS -      ACTIVIDADES ARTÍSTICAS -      REPARACIÓNS DOMÉSTICAS E BRICOLAXE NO FOGAR -      RECICLAXE E BRICOLAXE ECOLÓXICA -      ELABORACIÓNS ARTESANAIS -      COCIÑA -      SERVIZOS ÁS PERSOAS   As persoas interesadas en participar nalgún destes cursos poden pasar pola OMIX de Barro ou enviar un e-mail a omix@barro.es dende o mércores 14 ao xoves 29 de xaneiro,...

CURSOS GALEGO

Convocatoria, con carácter gratuíto, cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2014/15, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia. Documentación: -       Solicitude segundo o Anexo III desta orde. -       Copia do DNI, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade. -       As solicitudes presentaranse na secretaría da escola oficial de idiomas onde teña lugar o curso, sen prexuízo da súa presentación en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electr&oacut...

Acreditación de competencias

Convocatoria, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, para un total de 2.110 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de: – Atención socio sanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 598 prazas. – Atención socio sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 562 prazas. – Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 prazas. – Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas. – Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas. – Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 300 prazas. – Información xuvenil (SSC567_3): 50 prazas....