Subseccións

Publicacións

30 plazas del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Prazo:11/07/2011 Proceso selectivo para cubrir 30 plazas del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, por el sistema general de acceso libre. Requisitos: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado. Mais información na OMIX de Barro ou no Ministerio de Política Territorial y Administración Pública Instituto Nacional de la Administración Pública ou no BOE: 21-06-2011

30 prazas da Escala de Científicos do CSIC.

Prazo:11/07/2011 Requisitos: Estar en posesión ou en condicións de obter o título de Doutor. Os aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que están en posesión da correspondente validación ou da credencial que acredite, se é o caso, a homologación. Mais información: na OMIX de Barro, na Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas Rúa Serrano, 117 - 28006 Madrid ou no  BOE: 20-06-2011

153 plazas de alumnos categoría de Policía

Prazo: hata 11 xullo de 2011 Requisitos:  Ser español. Estatura mínima de 1,65 metros os homes e 1,60 as mulleres. Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ou outros equivalentes ou superiores. Compromiso de portar armas e, no seu caso, chegar a empregalas. Non condenado por delito doloso, nin separado do servicio do Estado, da Administración Autonómica, Local ou Institucional, nen estar inhabilitado para o exercicio de funcions públicas. Estar en posesión do permiso de conducción da clase B. Mais información: na OMIX de Barro, no MINISTERIO DEL INTERIOR ou no BOE 21-06-2011

Servizo de Extinción de Incendios do Concello de Pontevedra

6 plazas de bombeiro-condutor.O sistema de selección dos aspirantes ás prazas de bombeiro-condutor será o oposición libre. Plazo: vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOP) número 92, do venres, 13 de maio de 2011, e correción de erros no BOP número 110, do xoves, 9 de xuño de 2011, publicáronse as bases xerais e específicas que rexen a convocatoria para o acceso a diversas prazas vacantes no Servizo de Extinción de Incendios integradas na oferta de emprego público do Concello de Pontevedra do ano 2010. – Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C2. Clasificación: escala de Administración especial, subescala servizos especiais clase servizo extinción incendios. Información:Na OMIX de Barro o...

oposición libre para a provisión de tres prazas de policía local.

3 prazas de policía local para o concello de Pontevedra Prazo: 20 días naturais a partir da publicación da convocatoria no BOE. Requisitos: Posuír a nacionalidade española. Superar os 18 anos de idade e non ter cumpridos os 36. Posuír unha estatura mínima de 1,65 metros os homes e 1,60 metros as mulleres. Estar en posesión da titulación esixible para o acceso como funcionario do grupo C1, consonte a normativa de función pública (bacharelato, técnico superior de formación profesional, ou equivalente). Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B con BTP. Deberase achegar copia compulsada dos ditos permisos. Mais información na OMIX ou no BOP: 13-05-2011