URBANISMO

Servicios Técnicos Urbanísticos:

Tramita os expedientes administrativos sobre las materias seguintes:

        * Autorizacións de ocupación da vía pública. 
        * Licenzas de obras. 
        * Licenzas de actividades comerciais e industriais. 
        * Ordenes de execución de obras ós propietarios de inmobles. 
        * Execucións subsidiarias de obras polo Concello. 
        * Declaracións de ruína de edificios. 
        * Inclusións de leiras no Rexistro de Solares. 
        * Infraccións urbanísticas. 
        * Expropiacións forzosas.

Galería