Skip to content

LIMPEZA DE PARCELAS E XESTIÓN DAS FRANXAS DE PROTECCIÓN

Para dar cumprimento á Lei 3/2007 de 9 de abril de prevención e defensa contra os incendios forestais da Xunta de Galicia,  as persoas ou entidades propietarias de parcelas deben mantelas limpas e xestionar correctamente a biomasa das franxas de protección antes do día 31 de maio do 2024:

  • As parcelas lindantes con solo de núcleo rural ou urbano, solo urbanizable, edificacións ou vivendas illadas, gasolineiras, parques e instalacións industriais deben manter limpa unha franxa de 50 metros medidos desde o límite do solo urbano, de núcleo rural ou urbanizable;  medidos desde a parede exterior das edificacións ou medidos desde os límites da propiedade no caso de gasolineiras ou instalacións e parques industriais.

Nesta franxa de 50 metros non poderá haber especies pirófilas (piñeiros, eucaliptos, acacias, mimosas, etc.) e as árbores frondosas caducifolias (castiñeiros, carballos, freixos, etc.) deberán separse 7 metros entre si, medidas de pé a pé.

Estas parcelas tamén deberán manter unha franxa de 15 metros na que tampouco poderá haber ningunha especie frondosa caducifolia.

  • As parcelas que estremen con estradas e vías non poderán ter nunha franxa de 10 metros especies pirófilas e nunha franxa de 4 metros especies frondosas cadudifolias.
  • Todas as parcelas deberán estar limpas de maleza (silvas, toxos, fentos, etc.), incluíndo aquelas parcelas que se atopen dentro de núcleo rural, urbano ou urbanizable.

De non se cumprir estas medidas contempladas na Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais en Galicia da Xunta de Galicia, a partir do 1 de xuño do 2024 a administración poderá impor sancións coercitivas ou abrir un expediente sancionador e executar subsidiariamente os traballos repercutíndolle o custo ás persoas ou entidades propietarias das parcelas.

Para imprimir o Bando prema AQUI.