Publicacións

Subvencións para escolas obradoiro e casas de oficios

Os programas de escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego configúranse como programas mixtos de emprego e formación que teñen por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas, mediante a realización de obras ou servizos de interese xeral e social que posibiliten ao alumnado traballador a realización dun traballo efectivo que, xunto coa formación profesional ocupacional recibida, relacionada directamente co dito traballo, procure a súa cualificación profesional e favoreza a súa inserción laboral. A programación das escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego integrarase, na medida do posible e conforme os itinerarios de inserción profesional que se definan, en plans integrais de emprego que dean resposta ás demandas do mercado de traballo e sexan capaces de activar o desenvolvemento territorial, xerar riqueza e, consecuentemente, postos de traballo. Beneficiario: Os proxectos de escolas obradoiro, casas de oficios e obrad...

Axudas funcionamento federacións, coordinadoras ou agrupacións de asociacións de vecíños

Convócanse subvencións en réxime de concorrencia competitiva en favor das confederacións, federacións, coordinadoras ou agrupacións de asociacións de veciños de Galicia, en diante entidades, con destino á programación e desenvolvemento durante o ano 2008 de actividades propias e gastos correntes de funcionamento. Estas entidades deberán, en todo caso, estar debidamente inscritas no Rexistro Central ou nos rexistros provinciais de asociacións da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, non sendo consideradas as solicitudes das entidades non inscritas e coa totalidade dos seus datos actualizados na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes Publicación: DOG de 2 de xaneiro de 2008 Data de inicio: 02.01.2008 Remata o prazo: 02.02.2008 Prazo: 1 mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entidade: Xunta de Galicia

Axudas adquisición equipamento audiovisual e multimedia para crear medios de información electrónica

Convócanse dúas liñas de subvencións para: -Modalidade A: adquisición durante o ano 2008 de equipamento audiovisual, multimedia e outros de natureza análoga necesarios para o desenvolvemento das súas actividades; adquisicións de ordenadores persoais, cando vaian ser destinados pola entidade beneficiaria a actividades de carácter audiovisual, e/ou equipos de comunicación que permitan a conexión aos servizos da internet. En todo caso, terán como finalidade servir de ferramenta para que a entidade desenvolva axeitadamente as súas actividades no eido da comunicación. -Modalidade B): crear unha páxina web en galego na internet para a anualidade 2008, que deberá estar referida á entidade solicitante e ás actividades que desenvolve; os contidos da web son da responsabilidade da entidade solicitante da axuda. A páxina web deberá estar nun dominio propio cun primeiro nivel que sexa «.es» ou «.org». Terá como finalidade servir para facer divulgación e difusión das actividades que realiza a entid...

Axudas adquisición equipamento e actividades programadas por asociacións xuvenís

Subvencións para os seguintes fins: Modalidade A: realización do programa anual de actividades e gastos de funcionamento, entendido como o conxunto de actividades planificadas con coherencia co fin de acadar os obxectivos estatutarios dunha asociación. Modalidade B: adquisición de equipamento e material inventariable. Modalidade C: realización de proxectos de promoción xuvenil, entendidos como aqueles proxectos con carácter puntual e extraordinario que unha entidade realiza co obxectivo xeral da promoción da mocidade e como obxectivos específicos os descritos no artigo 5º, punto 3 b) desta orde. Beneficiario:Asociacións xuvenís e a entidades prestadoras de servizos á xuventude da Comunidade Autónoma de Galicia Publicación: DOG de 17 de xaneiro de 2008 Data de inicio: 17.01.2008 Remata o prazo: 18.02.2008 Prazo: 1 mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG Entidad: Xunta de Galicia

Subvencións a entidades de acción voluntaria para fomento de actividades de voluntariado

Serán subvencionables os programas e actuacións presentados polas entidades sen ánimo de lucro sempre que desenvolvan proxectos de acción voluntaria e que se realicen no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, nalgunha das seguintes áreas: a) Área de sensibilización: o obxectivo destes programas será o de difundir entre toda a sociedade galega a importancia e o valor da participación solidaria de carácter voluntario. Trátase de fomentar o voluntariado a través de actividades de sensibilización como: -Desenvolvemento de xornadas, seminarios, charlas e actividades dirixidas a dar a coñecer a realidade das asociacións, así como á promoción e captación de voluntariado. -Realización de campañas que fomenten a sensibilización da sociedade galega cara ao voluntariado e ás súas organizacións. -Estudos encamiñados a coñecer a realidade do voluntariado galego nos seus diferentes niveis de actuación (local, comarcal, etc.). b) Área de formación e participación: perség...