Subseccións

Publicacións

Convocatoria extraordinaria para a obtención de carnés profesionais.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais non ano 2012. Data: Dende o 25/06/2012 ata o 13/07/2012. presentación solicitudes convocatoria extraordinaria do 2 ao 13 de xullo de 2012 REQUISITOS: . Atoparse en idade legal laboral ou ter cumprida a idade mínima que, se é ou caso, poida esixir a normativa sectorial correspondente. . Cumprir vos requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente. ESPECIALIDADES QUE SE CONVOCAN: - Operador/a industrial de caldeiras. - Carné profesional en instalacións térmicas de edificios. - Instalador/a de gas, categoría A. - Instalador/a de gas, categoría B. - Instalador/a de gas, categoría C. - Instalador/a de productos petrolíferos líquidos, categor&ia...

Emprega Talento

No marco do proxecto europeo Emprende, o vindeiro 26 de xuño terá lugar o terceiro Emprega Talento organizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado en colaboración con APD (Asociación para el progreso de la dirección). A xornada terá lugar na cidade de Vigo, no Centro social Novacaixagalicia (r/ Policarpo Sanz, n.º 24).  O prazo de inscrición estará aberto do 18 ao 25 de xuño e as prazas serán cubertas por rigorosa orde de inscrición ata completar aforo.  Emprega Talento é un espazo de encontro, coñecemento, información e de formación en habilidades, e, sobre todo, en relacións;  un espazo aberto cara a embregabilidade de mozos e mozas, así como para a creación de oportunidades mediante o intercambio e posta en común de ideas. Entre outros, os obxectivos principais de Emprega Talento é a posta en c...

Probas de acceso específicas ao grao en arte dramática. Curso 2012-2013

Data: Dende ou 09/05/2012 ata ou 20/06/2012.   Requisitos: . Requirirase estar en posesión do título de bacharelato ou título declarado equivalente, e superar proba específica de acceso. . Ás persoas que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente, e teñan 19 anos cumpridos non ano de realización dás probas deberán superar antes unha proba de madureza en relación cos obxectivos do bacharelato. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca ás probas específicas de acceso ás ensinanzas de grao en Arte Dramática para ou curso 2012-2013. PROBA ESPECÍFICA O sistema de acceso constará dunha única proba que comprenderá dous exercicios. 1) O primeiro exercicio, común a todas ás especialidades, consistirá en dúas probas escritas: a prime...

Acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño. Ciclos Superiores. Curso 2012-2013

Data: A proba de madureza será o 26 de xuño. A proba específica o 2 de xullo de 2012 Data de inscrición: Dende o 02/06/2012 ata o 22/06/2012.   Requisitos: ACCESO DIRECTO: Estarán exentos de realizar a proba específica de acceso ao grao superior: a) Quen estea en posesión dun título de técnico superior de artes plásticas e deseño dunha familia profesional relacionada coas ensinanzas que se desexen cursar ou título declarado equivalente. b) Título de bacharel, modalidade de artes, ou de bacharelato experimental. c) Título superior de artes plásticas e título superior de deseño, nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes. d) Título superior de conservación e restauración de bens culturais, nas súas diferentes especialidades. y) Licenciatura en belas artes. Arquitectura. En...

Acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño. Ciclos Medios. Curso 2012-2013

Data: Dende o 02/06/2012 ata o 18/07/2012. A inscrición farase na secretaría das escolas públicas en que se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño. Requisitos: ACCESO DIRECTO: Estarán exentos de realizar a proba específica de acceso ao grao medio: a) Quen estea en posesión dun título de técnico ou técnico superior de artes plásticas e deseño relacionado coas ensinanzas que desexe cursar. b) Quen teña superados os cursos comúns de artes aplicadas e oficios artísticos dos planos de estudos de 1963 ou dos planos experimentais de 1984 e 1986. c) Quen teña acceso directo aos CC. FF. de G. Superior de Artes plásticas e deseño. d) Quen acredite ter experiencia laboral de, polo menos, 1 ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo a que se queira acceder.   ACCESO M...