Subseccións

Publicacións

Información interesante sobre a vendima Francesa

.

PROBAS TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA + 18

Prazo: 1, 2 de setembro inscripción REQUISITOS: Ter cumpridos dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba e, se se está matriculado/a de forma oficial nas ensinanzas de Educación Secundaria ordinaria ou na Educación Secundaria para persoas Adultas nivel II, nas modalidades presencial ou a distancia, presentar ante a dirección do centro a renuncia ao dereito a seren avaliadas pola matrícula oficial, con anterioridade á presentación da solicitude de matrícula nas probas libres, xuntando copia da devandita renuncia á solicitude.   DOCUMENTACIÓN: •Folla de solicitude de inscrición, no modelo oficial (anexo I da Resolución do 22 de abril de 2011). •Fotocopia do DNI, Pasaporte ou calquera outro documento oficial, no caso de non autorizar á consulta telemática dos datos de identidade. •Copia cotexada do certificado do grup...

Resultados provisionais das probas do CELGA

Xa podedes consultar as notas que sairon das probas dos diferentes niveis do CELGA, (preme).

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS

Prazo: 15/07/2011 A circular 6/2011 establece os prazos e condicións de matrícula para o curso 2011-2012. O proceso de matrícula realizarase en liña pero a formalización da mesma deberá facerse na secretaría das escolas ou seccións correspondentes. Todo o alumnado de novo acceso deberá facer presinscrición no enlace  https://www.eoidigital.com/preinsxunta. O prazo de inscrición abrirase o 27 de xuño e variará segundo os cursos. A matrícula deberá cumplimentarse no enlace : https://www.informaticacentros.com/xunta do 27 de xuño ao 15 de xullo para o alumnado oficial apto na convocatoria de xuño. O resto de alumnado matricularase en distintos prazos en setembro dependendo se é novo ou antigo alumno. Información sobre prazos e condicións de matrícula e preisncrición Información sobre taxas

Curso: Informática Iniciación - 2

Acción Formativa: Informática (Iniciación) Data inicio: 10/09/2011 Data finalización: 12/11/2011 Días de impartición: 10, 17, 24 de Setembro e 1 ,8, 15, 29 de Outubro  5, 12 de Novembro 2011 Horario: Sábados de 10:30 a 13:30 Obxectivo Dotar ás persoas participantes dos coñecementos necesarios para ser capaces de obter e procesar información nun ordenador, utilizando as funcións básicas das aplicacións informáticas de oficina e dos servizos de Internet, tanto nas actividades laborais como na vida cotiá. Contidos Módulo 1: Introdución á informática. Tipos de ordenadores Módulo 2: Software. Linguaxe de programación. Sistema operativo. Organización do disco duro. Carpetas. Aplicacións de Windows. Imprimir baixo Windows. Paquetes integrados Office. Módulo 3: Hardware. CPU. Periféricos. Unidades de...