Publicacións

TIPO DE ACTIVIDADES - 2

*  Por os destinatarios: axuda a persoas con dificultades, xoves, nenos, anciáns, discapacitados, sen fogar ou enfermos, acollida de refuxiados. *  Por o tema: medioambiente, rehabilitación de zonas degradadas, actividades para combatir a discriminación...

CARACTERÍSTICAS DOS PROXECTOS - 2

*  Deben de contribuir o desenrolo de proxectos locais mediante actividades non lucrativas nos campos do social, medioambiental o cultural. *  Ofrecer o voluntario unha experiencia de educación no formal e ponerlle en contacto con outras culturas e outros idiomas para que experimente novas ideas e proxectos en unha sociedade multicultural. *  Non sustituir o suplantar un posto de traballo, nin desenrolar unha actividade lucrativa nin recibir un salario. *  Realizanse en un tempo limitado (máximo 12 meses).

¿QUÉ ORGANIZACIÓNS PODEN PARTICIPAR? - 2

Asociacións e organizacións no gubernamentaís, o entidades e iniciativas locais sen ánimo de lucro. A organización de envío comprometese a selección do voluntario, a sua preparación previa e a formación adecuada o proxecto que va a desenrolar; a manter o contacto e o apoio durante a sua labor fora e a axudarle na volta o termo do proxecto. A organización de acollida comprometese a presentar un tutor directamente responsable de prestarlle apoio o voluntario, á formación e integración do voluntario nas actividades do proxecto; a realizar un seguimento e tutoría do xove; a ofrecerlle aloxamento e manutención e a facilitar a integración lingüística, cultural e social no entorno local onde se leva a cabo o proxecto. Este programa valora positivamente e ánima a participar as organizacións que construen unha relación de proxectos bilaterales en un e outro país.

O PERFIL DO VOLUNTARIO - 2

*  Xoven entre 18 e 25 anos.*  Residente legal en un estado da U.E. o asociado. *  Comprometido en unha experiencia de ciudadanía activa e educación non formal. *  Aberto para adquirir capacidades, destrezas sociais, interculturais e personais.É imprescindible a participación activa do voluntario na realización do proxecto.

O PROXECTO - 2

UN PROXECTO DO SERVIZO VOLUNTARIO EUROPEO Permite a un xoven participar activamente en unha organización que o acolle en un país diferente o que reside e ofrecelle entrar en contacto con outras culturas e outros idiomas para levar a cabo unha labor de voluntariado entre 6 e 12 meses nun amplio campo de actividades como traballo con nenos, deportes, ocio, arte... En un proxecto relacionanse tres socios:*  Voluntaria/o *  Organización de envío *  Organización de acollida.