Publicacións

Bolsas para prácticas profesionais e de investigación turística na Oficinas Españolas de Turismo no

Prazo: 29/09/201 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio convoca becas Turismo de España 2011 para realizar prácticas profesionais e de investigación turística na Oficinas Españolas de Turismo no Extranxeiro. . 20 prazas para Europa (excluído Moscú). . 11 prazas para o resto de destinos (incluído Moscú). Duración: abril de 2012 a abril de 2014. Cuantia: . Europa occidental e Varsovia 48.000 euros brutos/bolsa. . Resto de rexións: 62.000 euros brutos/bolsa. Requisitos: Estar en posesión da nacionalidade española. Dispoñer dunha licenciatura universitaria (calquera licenciatura), ou ben dispoñer dunha diplomatura en Turismo, Ciencias Económicas e Empresariais, Mercadotecnia, Socioloxía e Xestión e Administración Pública. As devanditas titulacións deberon superarse con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2008 e antes da fin...

20 becas para a formación de titulados superiores no Instituto Geográfico Nacional.

Prazo: 30/09/2011 Duración:12 meses, prorrogables ata 36 meses -Estar en posesión do Título de Grao, Licenciado, Enxeñeiro ou Arquitecto esixido na convocatoria, ou acreditar o aboamento dos dereitos para a súa expedición, antes de finalizar o prazo de presentación de solicitudes. Os Enxeñeiros Superiores poderán presentar certificación de ter cursadas todas as materias da titulación e que tan só teñen pendente a realización do proxecto fin de carreira. En caso de que na titulación presentada como principal só se cursase o segundo ciclo, deberá acompañarse, para a súa valoración, a titulación que permitiu o acceso a aquela. Titulacións preferentes:Ciencias Físicas, Ing. Telecomunicación, Ing. Electrónico, Ing. Geodesía e Cartografía, Ing. en Informática, Matemáticas, Ciencias F&iacu...

Bolsas Licenciados en Historia para servizo de patrimonio documental e bibliográfico da Deputación P

Prazo: 12/09/2011 Requisitos: -Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun dos países membros da unión Europea. -Estar en posesión do título de Licenciado/a en Historia ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias. -Non ter cumpridos os 35 anos de idade na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes. -Non estar incapacitado físicamente ou padecer enfermidade que poida impedir o desenrolo da actividade obxecto da bolsa. -Non haber sido beneficiario/a de bolsa na Deputación Provincial de Pontevedra. Dotación:1.200 €/mes por beneficiario. A bolsa ten unha duración de 6 meses. Mais  información na OMIX de Barro, na web http://www.depontevedra.es/ ou no B.O.P. Pontevedra 02/09/2011  

Axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos

Data:22/08/2011 Solicitantes: a) Ter unha/un nena/o a cargo nacida/o con posterioridade a 31 de decembro de 2008. b) Non dispoñer doutras axudas, para igual ou análoga finalidade, outorgadas por outros organismos ou institucións públicas. c) Que a renda per cápita mensual da unidade familiar non supere os 1.000 euros. 2. As/os solicitantes que se encontren no suposto do artigo 3.1.2 deberán acreditar, ademais dos anteriores, os seguintes requisitos: a) Ter cumpridos a/o nena/o a cargo 3 meses na data de ingreso. b) Ter presentada a solicitude de praza e quedar na lista de espera para o ingreso nunha escola infantil 0-3 sostida con fondos públicos, no suposto do artigo 3.1.2.a). c) Que existan prazas correspondentes ao grupo de idade da/do nena/o nos centros partícipes do programa no concello de residencia da persoa beneficiaria, noutro que sexa limítrofe ou ben no concello onde traballen as/os nais/pais ou titores l...

Bolsas para novos especialistas no campo do xornalismo

Prazo: 19/09/ 2011 Duración: 10 a 12 meses, sin posibilidad de renovación. Titulación:superior obtido entre xaneiro de 2005 e xuño de 2011. Excelente coñecemento do idioma inglés -falado e escrito-, demostrable mediante o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) cunha puntuación mínima de 105 na Internet-based Test; ou 620 no Paper-based Test. Aqueles solicitantes cun título universitario que non sexa o de xornalismo deberán acreditar experiencia profesional nun medio informativo. Mais información:www.fulbright.es/