Artigos

axudas sit pandemica barro 2021

ANUNCIO AXUDAS SIT PANDEMICA BARRO 2021

AXUDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE BARRO Anuncio: Dando cumprimento ao artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, faise pública a relación de axudas outorgadas, ao abeiro das Bases Reguladoras e convocatoria de Axudas a sectores afectados pola situación pandémica do concello de Barro”, cuxo texto completo se publicou na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575406) e que tiñan como destinariarios os sectores económicos (hostalería, comercio, ximnasios, ocio, cultura ou similares, sempre que sexan pemes ata 10 persoas empregadas e autónomos) que viron afectada a súa actividade durante a pandemia. O citado programa contaba con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra ao abeiro do Plan Concellos 2021 Liña 2. A Xunta de Goberno Local do conce...

bando recollida viños colleiteiro 2022 jpg

2022 bando recollida viño de colleiteiro

BANDO XLIII FESTA DO VIÑO DE BARRO   Don Xosé Manuel Fernández Abraldes, Alcalde-Presidente do Concello de Barro, fai saber que: - Os días 16, 17, 18 e 19 de xuño terá lugar a XLIII edición da Festa do viño de Barro, polo que se pon en coñecemento das persoas elaboradoras de viño que a entrega dos viños caseiros que queiran participar no concurso deberán presentado dende o 23 de maio ata o 9 de xuño nas oficinas municipais en horario de 9:00 a 14:00 horas. - As cinco categorías que valorará o xurado son: branco país, tinto país, albariño, caíño e outras elaboracións de variedades autóctonas (mencía, plurivarietais, rosados, escumantes, etc). Por cada viño que se presente ao concurso deberanse entregar un total de tres botellas. - A primeira fase da cata dos viños caseiros celebrarase no Cent...

programacion xliii festa do viño de barro

PROGRAMACION XLIII FESTA DO VIÑO DE BARRO

XLIII  FESTA DO VIÑO DE BARRO PROGRAMACIÓN 2022

bando espazos de lecer concilia 2022

PROGRAMA ESPAZOS DE LECER CONCILIA 2022

O Concello de Barro en colaboración coa Excma. Deputación de Pontevedra pon en marcha un Programa orientado a fomentar a igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero “Espazos de Lecer Concilia no 2022” Este ano ofrécense un total de 100 prazas para o mes de xullo e 50 para o mes de agosto. O prazo de presentación de solicitudes será do 13 ao 21 de xuño (ambos incluídos) nas oficinas municipais.