XOGO TRADICIONAL ENTROIDO: A corrida do galo 2023

Corrida do galo en Barro

COMO SE XOGA

ELEMENTOS QUE PRECISAMOS:

-12 laranxas, unha vimbia, 1 corda e un pano para tapar os ollos

As laranxas estarán divididas en grupos de 3

empregando topes entre os grupos, furando a vimbia.

INTENTOS:

-Cada persoa dálle unha vez cos ollos tapados

DISTANCIA DE SAÍDA:

-5 pasos

PAU:

-mango dun sacho

GAÑA QUEN TIRE A ÚLTIMA LARANXA.

 

PRIMEIRA.- Obxecto

Convócase o Xogo da “CORRIDA DO GALO” co obxectivo de, fomentar a participación e convivencia durante as Festas de Entroido e recuperar as tradicións compartíndoas cos veciños e visitantes.

SEGUNDA.- Participantes

Realizarase unha primeira campaña de dinamización e mostra do xogo dentro do CEIP Amor Ruibal, na que os grupos dos alumnos e alumnas de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria practicarán o xogo, en gran grupo, para coñecer as regras e a súa historia.

Posteriormente e xa nas diferentes fases do xogo poderán participar todas as persoas que o desexen individualmente en cada unha das parroquias do Concello de Barro.

TERCEIRA.- Inscricións

A inscrición efectuarase cumprimentando unha solicitude no lugar da proba o día 19 de febreiro 30 minutos antes do comezo do xogo. A inscrición será gratuíta.

CUARTA.- Lugar de celebración

 A celebración deste concurso será en:

1.- FASE DE CLASIFICACIÓN

Parroquia

 Lugar

Curro

Cultural

Valiñas

Local Social

Agudelo

Campo da Cruz

A Portela

Estación

Barro

Porráns

Perdecanai

Diante do Centro Cívico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- FASE FINAL

Diante do pavillón municipal de Barro.

 

QUINTA.- Datas

 

-Xornada de demostración no CEIP Amor Ruibal: 13, 15 e 17 de febreiro 2023

 

-Xogo: O xogo da CORRIDA DO GALO realizarase en 2 días:

 

- FASE CLASIFICATORIA: domingo 19 de febreiro, ás 17:30h. Os participantes deberán acudir a para recibir as indicacións da organización.

 

- FASE FINAL:  día 26 de febreiro ás 18:00 h. Os participantes deberán acudir a para recibir as indicacións da organización.

 

SEXTA.- Modalidade e fases do xogo:

 Xogo individual. A modalidade de xogo será a tradicional, cunha fase de clasificación e unha fase final.

 

FASE DE CLASIFICACIÓN

Esta fase consistirá nun xogo todos contra todos, xogándose unha partida en orde de inscrición. Cada participante realizará un toque, repetindo o número de veces necesario ata que se tire a última laranxa, o que determinará o gañador por parroquia. Os gañadores consolidaranse nun taboleiro para pasar á seguinte fase do xogo.

 

FASE FINAL.

Xogarase por sorteo entre tódolos gañadores da clasificación nas parroquias. Cada participante realizará un toque, repetindo o número de veces necesario ata que se tire a última laranxa, o que determinará o gañador absoluto.

 

SEPTIMA.- Premios

 Concederanse os seguintes premios:

  • 1 lacón por gañador en cada parroquia.
  • 1 galo vivo para o vencedor absoluto.

 

NOVENA.- Condicións de participación

 A participación neste concurso implica a total aceptación das presentes bases así como a decisión da Organización nos casos non previstos nas mesmas. Así mesmo autorízase á organización para realizar e publicar cantas fotografías considérense oportunas.

DÉCIMA.- DATOS PERSOAIS

 

De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), informamos de que os os datos persoais serán tratados baixo a responsabilidade do Concello de Barro para a xestión deste concurso, por ser necesario para o mantemento da relación que implica dito concurso, e para publicar os datos do/a gañador/a, nos medios de comunicación, mediante a obtención do consentimento obtido a través da ficha de inscrición.

Conservaranse os datos durante non máis tempo do necesario para manter os fins do tratamento ou mentres existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia.

Non se comunicarán os datos a terceiros sen o seu consentimento.
Así mesmo, informamos do dereito a revogar os consentimentos en calquera momento e a exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos datos e os de limitación e oposición ao tratamento dirixíndome ó Departamento OMIX, Concello de Barro, Casa Consistorial San Antoniño nº11, Perdecanai. Cp.36194 Barro, Pontevedra. Correo electrónico: omix@barro.es. Tamén informamos da posibilidade de reclamar perante a autoridade de control en www.aepd.es.