Servicio Galego de Saúde

 Dirección Provincial
061                 Urgencias
986 481 807   Vigo

OUTROS SERVIZOS
 
981 594 422   Centro de Transfusións Sanguineas de Galiza
986 421 534   Hermandade de Doantes de Sangede Pontevedra
986 421 534   Hermandades de Doantes de Sange de Vigo
900 616 263   Informacion Sobre a Tarxeta Sanitaria
900 166 565   Informacion Sobre Prestacións Económicas
986 207 720   Instituto Provincial de la Saúde