SANEAMENTO EN PIÑEIRO

DATOS XERAIS

 

Denominación

SANEAMENTO EN PIÑEIRO

Nº Expediente:

 

Natureza:

POXA

Regulación armonizada:

NON

Procedemento de adxudicación:

PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO).

Tramitación:

ORDINARIA

Fianza provisional:

508,44 €

Fianza definitiva

5 % do importe de adxudicación.

Fianza complementaria do 5% en caso de

adxudicación en situación de baixa temeraria. 

ORZAMENTO

 

Orzamento sin IVE:

16.948,24 €

Importe do IVE:

3.559,13 €

Orzamento con IVE:

20.507,37 €

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

 

Tipo de anuncio:

Inserción no BOP de Pontevedra

Data publicación no Perfil:

11-04-2016

Data publicación no BOP:

11-04-2016 (núm. 68).

Data límite presentación de proposicións:

07-05-2016.

Lugar presentacións Proposicións:

Oficinas Xerais do Concello de Barro / Santo Antoniño 11 – Perdecanai / 36194 BARRO (Pontevedra) Telf. 986 711002 – Fax 986 711001

Horario de presentación:

De 9:00 a 15:00 h. de lúns a vénres

De 9:00 a 14:00 h. os sábados

Correo electrónico:

Oficinas@barro.es

DOCUMENTOS

Prego de cláusulas administrativas.

Proxecto de Saneamento en Piñeiro.

APERTURA PLICAS

 

Publicación da apertura de plicas no perfil.

11-04-2016.

Data:

11-05-2016.

Hora:

12:00 h.

Lugar:

Salón de Plenos da Casa Consistorial de Barro.

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación provisional:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación prov. IVE incl.:

 

Adxudicatario provisonal:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

 

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

Publicación da adxudicación no perfil

06-06-2016

Data adxudicación definitiva:

30-05-2016

Importe sin IVE:

10.355,37 €

Importe do IVE:

2.174,63 €

Importe adxudicación def. IVE incl.:

12.530,00 €

Adxudicatario definitivo:

OBRAS, REFORMAS Y SANEAMIENTOS, S.L. (ORESA, S.L.).

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

Unidade que tramita:

 

 

DOCUMENTACIÓN SANEAMENTO EN PIÑEIRO

 

PROXECTO

 

Advertido erro no artigo 14 de prego de características do Contrato, o mencionado artigo queda redactado da seguinte forma:

“14) Garantía provisional.
En consonancia co disposto no art. 103 TR. LCSP os licitadores constituirán unha garantía provisional por importe do 3% do orzamento de execución material que ascende a contía que figura no cadro de características do contrato.
A fianza provisional esixese para garantir o o rigor da oferta presentada de cara a evitar a demora na formalizacion do contrato e execucion das obras e a demora no traslado das dependencias administrativas o novo edificio.”