Rexistro e Información

A través desta dependencia recíbese toda a correspondencia que entra no Concello, para posteriormente dirixila ás seccións administrativas correspondentes, ó fin de dar trámite ás peticións dos cidadáns.
Para que o Rexistro poida admitir unha solicitude ou suxerencia, esta debe leva-la identificación da persoa ou organismo que a dirixe, así como razona-lo que se pretende do Concello, estampando a sinatura ó pé.
O Rexistro tamén pode recibir información a través de Internet, sempre que esta veña debidamente cumprimentada e acompañada do certificado dixital correspondente.
Deste xeito, daráse trámite como si fose presentado por escrito na propia dependencia.
Nesta unidade tamén se poderá adquirir toda a información necesaria de cómo realizar xestións ou de otra información que afecte á tramitación administrativa. 

 
Exemplos de recollida de documentación:

* Licencia de obras maiores. 
* Apertura de locais comerciais.  
* Cambios de titularidade de locais comerciais. 
* Proxectos de urbanización. 
* Reclamaciónes contra impuestos municipais. 
* Subvencións.  
* Ocupacións de vía pública, etc.

2. Facilitar planos de situación.
3. Apertura de expedientes, clasificación e envio de documentos, presentados por Rexistro, aos distintos servizos municipais.
4. Grabación no ordenador da vida dun expediente fechas e departamentos por donde pasa un expediente, para informe, trámite, resolución e arquivo.
5. Rexistrar a saída das notificacións oficiais dirixidas a otros órganos ou particulares.
6. Grabación e control das Resolucións da Alcaldía, Fundación Municipal de Cultura e Deportiva.