Probas CELGA 2014

Convocatoria das probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4 no ano 2014.

Destinatarios.

As persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes de finais do ano 2014, nacionais ou estranxeiras.

Datas de realización das probas.

Celga 4: 14 de xuño de 2014.

Celga 2: 15 de xuño de 2014.

Celga 3: 21 de xuño de 2014.

Celga 1: 22 de xuño de 2014.

Lugares de realización mais cercanos:

Vigo

--

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Santiago de Compostela

Celga 1

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Presentación de solicitudes e prazo e taxas.

As persoas deberán formalizar a súa solicitude no modelo anexo I e aboar a taxa que se indica na convocatoria.

Deberán indicar as probas ás cales solicitan presentarse e a localidade. No caso de que a persoa aspirante padeza algunha discapacidade, expresará na solicitude o tipo desta e o apoio que precisará para realizar as probas.

Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED114A, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.es, e na páxina web
http://www.xunta.es/linguagalega, que permite cubrir e editar a solicitude.

 Xunto coa solicitude deberá presentarse o xustificante de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame.

O prazo para presentar as solicitudes e aboar a taxa ata o día 11 de abril de 2014 (inclusive).

Contía das taxas de exame: o importe da taxa para inscribirse nas probas Celga será de 15,61 euros.

Mais inf: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140311/AnuncioG0164-060314-0001_gl.html