PISTA POLIDEPORTIVA SAN ANTONIÑO

DATOS XERAIS

 

Denominación

PISTA POLIDEPORTIVA EN SAN ANATONIÑO

Nº Expediente:

 

Natureza:

POXA

Regulación armonizada:

NON

Procedemento de adxudicación:

PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO).

Tramitación:

ORDINARIA

Fianza provisional:

619,83 €

Fianza definitiva

5 % do  importe de adxudicación.

Fianza complementaria do 5% en caso de

adxudicación en situación de baixa temeraria.

 

 

ORZAMENTO

 

Orzamento sin IVE:

20.661,16 €

Importe do IVE:

4.338,84 €

Orzamento con IVE:

25.000,00 €

 

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

 

Tipo de anuncio:

Inserción no BOP de Pontevedra

Data publicación no Perfil:

11-04-2016

Data publicación no BOP:

11-04-2016 (núm. 68).

Data límite presentación de proposicións:

07-05-2016.

Lugar presentacións Proposicións:

Oficinas Xerais do Concello de Barro / Santo Antoniño 11 – Perdecanai    /    36194 BARRO (Pontevedra)      Telf. 986 711002 – Fax 986 711001

Horario de presentación:

De 9:00 a 15:00 h. de lúns a vénres

De 9:00 a 14:00 h. os sábados

Correo electrónico:

Oficinas@barro.es

 

 

DOCUMENTOS

Prego de cláusulas administrativas.

Proxecto de Pista Polideportiva en San Antoniño.

 

 

APERTURA PLICAS

 

Publicación da apertura de plicas no perfil.

11-04-2016.

Data:

11-04-2016.

Hora:

12:00 h.

Lugar:

Salón de Plenos da Casa Consistorial de Barro.

 

 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación provisional:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación prov. IVE incl.:

 

Adxudicatario provisional:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

 

 

 

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

Publicación da adxudicación no perfil

 06-06-2016

Data adxudicación definitiva:

 30-05-2016

Importe sin IVE:

12.930,56 € 

Importe do IVE:

2.715,42 € 

Importe adxudicación def. IVE incl.:

15.645,98 € 

Adxudicatario definitivo:

 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y VIALES S.L. (ACEVI S.L.).

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 Xunta de Goberno Local

Unidade que tramita:

 

DOCUMENTACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA SAN ANTONIÑO

 

PROXECTO

 

Advertido erro no artigo 14 de prego de características do Contrato, o mencionado artigo queda redactado da seguinte forma:

“14) Garantía provisional.
En consonancia co disposto no art. 103 TR. LCSP os licitadores constituirán unha garantía provisional por importe do 3% do orzamento de execución material que ascende a contía que figura no cadro de características do contrato.
A fianza provisional esixese para garantir o o rigor da oferta presentada de cara a evitar a demora na formalizacion do contrato e execucion das obras e a demora no traslado das dependencias administrativas o novo edificio.”