oposición libre para a provisión de tres prazas de policía local.

3 prazas de policía local para o concello de Pontevedra
Prazo: 20 días naturais a partir da publicación da convocatoria no BOE.
Requisitos:
Posuír a nacionalidade española.
Superar os 18 anos de idade e non ter cumpridos os 36.
Posuír unha estatura mínima de 1,65 metros os homes e 1,60 metros as mulleres.
Estar en posesión da titulación esixible para o acceso como funcionario do grupo C1, consonte a normativa de función pública (bacharelato, técnico superior de formación profesional, ou equivalente).
Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B con BTP. Deberase achegar copia compulsada dos ditos permisos.

Mais información na OMIX ou no BOP: 13-05-2011