Muro de cierre y contención IES

Data publicación adxudicación definitiva: 16.03.09

Data de publicación: 05.03.09
 

 

DATOS XERAIS

 

Denominación

MURO DE CIERRE Y CONTENCIÓN IES

Nº  Expediente:

6/09

Natureza:

CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - OBRAS

Regulación armonizada:

NON

Procedemento de adxudicación:

NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE

Tramitación:

ORDINARIA

Fianza provisional:

NON SE ESIXE

 

 

ORZAMENTO

 

Orzamento sin IVE:

131.068,65 €

Importe do IVE:

20.970,98 €

Orzamento con IVE:

152.039,63 €

 

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

 

Tipo de anuncio:

Invitación a empresas

Data publicación no Perfil:

17-02-2009

Data publicación no BOP:

NON

Data límite presentación de proposicións:

02-03-2009

Lugar presentacións Proposicións:

Oficinas Xerais do Concello de Barro Santo Antoniño núm. 8 – Perdecanai - 36194 BARRO (Pontevedra) - Telf. 986 711002 – Fax 986 711001

Horario de presentación:

De 9:00 a 15:00 h. de lúns a vénres        De 9:00 a 14:00 h. os sábados

Correo electrónico:

Oficinas@barro.es

 

 

DOCUMENTOS

Prego de claúsulas administrativas particulares e prego de prescripcións técnicas particulares.

 

 

APERTURA PLICAS

 

Publicación da apertura de plicas no perfil.

 

Data:

4-03-2009

Hora:

14:00 H.

Lugar:

Casa do Concello de Barro               Santo Antoniño 8 – Perdecanai         36194 BARRO (Pontevedra)             

 

 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

5-03-2009

Data adxudicación provisional:

 

04-03-2009

Importe sin IVE: 

131.068,65 €

Importe do IVE:

20.970,98 €

Importe adxudicación prov. IVE incl.:

 

152.039,63 €

Adxudicatario provisonal:

TRANSPORTES Y CANTERÍA ANTONIO, S.L.

Clasificación do contratista:

 

NON ESIXIBLE

Órgano competente para adxudicación:

 

XUNTA DE GONBERNO LOCAL

Unidade que tramita:

CONTRATACIÓN