IMAXES DE BARRO EN CORES 2019

imaxesdebarroencores19

XIV CONCURSO   DEFOTOGRAFÍA

IMAXES DE BARRO ENCORES 2019

 

 1. Entidade organizadora e obxectivo

 

-O Concello de Barro, organiza un concurso fotográfico na rede social Instagram titulado #ImaxesdeBarroenCores19.

-Este concurso trata de describir a vida, o patrimonio, a natureza, as costumes do Concello de Barro.

Coas fotografías, os participantes mostrarán: actividades de tempo libre, traballos, lugares especiais, momentos familiares, comidas, espazos, etc. que acontezan no rural, en Barro.

 

 1. Período e ámbito de aplicación

Durante catro semanas iniciarase un reto para divulgar  as imaxes do Concello de Barro a través das cores. Unha cor cada semana que se comunicará desde as canles sociais do concello de Barro, en especial en Instagram. Os participantes colgarán unha fotografía sobre o Concello de Barro poñendo o hashtag #ImaxesdeBarroenCores19, acompañado de #omixbarro.omix e #concellodeBarro. Ademais, poden seguir o perfil de @omixbarroomix en Instagram.

 

Neste concurso poderán participar persoas a partir de 14 anos, pertencentes ao Concello de Barro, ou que cursen estudos ou traballen no termo municipal.

 

 1. Mecánica, modo de participación e selección de gañadores

Durante o período promocional, as persoas que desexen participar terán que:

 

 • Seguir á OMIX de Barro (@omixbarroomix) coa súa conta persoal de Instagram se é que aínda non o facían.

Subir unha foto á súa propia conta de Instagram na que o elemento principal sexa unha actividade, un espazo, un momento no Concello de Barro.

 • Na devandita foto debe etiquetar á oficina de información xuvenil, OMIX (@ omixbarroomix) e utilizar o hashtag #ImaxesdeBarroenCores19 e #BarroenVerde, #BarroenAmarelo, #BarroenMarronLaranxa, #BarroenAzul segundo sexa a cor da túa foto

Dende o perfil de Instagram @omixbarroomix, e mentres o concurso estea aberto, iranse reposteando as fotos de persoas participantes, xunto coa descrición enviada. No caso de que cheguen unha gran cantidade de imaxes, realizaremos unha selección para repostear. Ademais, fóra de concurso, poderanse publicar algunhas ou todas as fotos nas redes sociais do Concello de Barro, tanto en Twitter como en Facebook.

 

 - O concurso #ImaxesdeBarroenCores19 estará activo a partir do luns 15 de abril de 2019:

 

 • Do 15 de abril ao 12 de maio os participantes colgarán as fotos de:
 •  “Barro en verde”: #BarroenVerde
 •  “Barro en amarelo”. #BarroenAmarelo
 •  “Barro en marrón-laranxa”.#BarroenMarronLaranxa
 •  “Barro en azul”. #BarroenAzul

   

 • 13 e 19 de maio, o Concello de Barro seleccionará 6 fotografías de cada cor, un total de 24.
 • Do 20 ao 31 de maio abriranse as votacións.
 • A partir do 4 de xuño contactarase cos gañadores.

 

- Só se aceptarán participacións dentro das datas mencionadas. Non se contabilizarán as fotografías colgados antes nin despois das datas de participación.

- Non hai un límite en número de participacións por usuario. O requisito é que, tal e como se especifica no punto anterior, sexan fotografías colgadas dentro do período de participación.

- Só se aceptarán as participacións públicas.

- As fotografías participantes serán propias, así que non serán válidas as participacións con contidos feitos por outras persoas. Á parte, as fotografías deben ser feitas no Concello de Barro.

- A participación neste concurso implica a aceptación destas bases, e do criterio do Concello de Barro en canto á resolución de calquera cuestión derivada da promoción.

 

 1. Premios

- O Concello de Barro escollerá entre o 13 e 19 de maio as 24 mellores fotografías participantes: 6 fotografías por cor.


- As 24 fotos seleccionadas serán elixidas por un xurado formado polo alcalde do Concello de Barro (ou persoa na que delegue) e dúas persoas relacionadas co mundo da fotografía.

En total, serán 24 as persoas seleccionadas que participarán coa súa fotografía na exposición fotográfica que organizará o Concello de Barro con motivo da Festa do Viño.

 

- Do 20 ao 31 de maio abrirase a votación popular na Easypromos, para que todos poidan votar entre estas 24 fotografías as que máis vos gusten:

- As 4 persoas gañadoras dos premios en metálico serán aquelas cuxa fotografía conte co maior número de Gústame (POR CADA COR) no momento do peche do concurso, ás 23:59 do venres 31 de maio.

- Comprobarase que as fotos gañadoras cumpran todos os requisitos das bases e descartaranse automaticamente do concurso os participantes que usen métodos fraudulentos para conseguir Gústame.

-Os premios:

 • 60€ premio Barro en verde.
 • 60€ premio Barro en amarelo.
 • 60€ premio Barro en marrón-laranxa.
 • 60€ premio Barro en azul.
 • Premio selección do xurado: As 24 fotografías seleccionadas expoñeranse nunha mostra fotográfica IMAXES DE BARRO EN CORES 19.

   

 1. Comunicación dos gañadores.

   

-A comunicación oficial dos gañadores realizarase o xoves 4 de xuño de forma pública a través do perfil de Instagram, así como de forma privada enviando unha mensaxe ou email aos gañadores, no que se lles solicitarán os seguintes datos:

 

 • Datos persoais: nome e apelidos, dirección e teléfono, idade, DNI e número de conta bancaria para realizar a transferencia do premio.

• Fotografía en formato dixital presentada ao concurso en alta resolución para imprenta (300 ppp). A fotografía enviarase antes do sábado 8 de xuño ás 14 h á dirección de correo electrónico omix@barro.es. Tamén se comunicarán os gañadores de forma pública nas redes sociais do Concello de Barro, da Oficina de información Xuvenil e na páxina web https://www.barro.es/gl

 

 1. Das fotografías

   

-Nas fotografías participantes o tema será libre e realizada no Concello de Barro.

-As fotografías participantes deberán ser da autoría do usuario/a que as publique.

-Se nas fotografías aparecese algunha persoa que fose menor de idade na data da promoción, será requisito que se envíe xunto coa fotografía, un documento de autorización de cesión de dereitos de imaxe dos menores.

-O Concello de Barro está lexitimado en todo momento para non ter en consideración a participación de fotografías que:

a) Sexan de contido ofensivo, denigrante para as persoas, animais, crenzas, usos e bos costumes.
b) Atenten contra os dereitos de intimidade, honra e propia imaxe de terceiros, ou que conteñan a modo enunciativo pero non limitativo, connotacións racistas, sexistas, homófobas, e/ou discriminatorias, comentarios, imaxes, etc., obscenos, lascivos, difamatorios ou calquera outro que atenten contra a dignidade de terceiros, contra a moral e/ou contra a orde pública, que inciten ou se refiran á violencia, a prácticas perigosas, comportamentos neglixentes, imprudentes ou ilegais, e que resulten contrarios ao bo gusto, os bos costumes e todos aqueles traballos que poidan causar rexeitamento social.

c) Non sexan de contido orixinal

d) Sexan ofensivas contra o Concello de Barro, ou conteñan calquera tipo de publicidade ou reclamo de entidade, marca ou produto.

e) Se realicen en lugares perigosos

 

 1. Utilización de nome, imaxe dos participantes.

   

-Os participantes prestan o seu consentimento expreso ao Concello de Barro no caso de que esta entidade decidise utilizar o nome ou imaxe en calquera soporte de comunicación, incluídas páxinas web e redes sociais, etc., con fins informativos ou promocionais, sempre que estas se relacionen coa presente promoción, sen que isto xere dereito a favor dos gañadores e finalistas a recibir contraprestación algunha por iso. Devandito consentimento préstase de forma gratuíta, por iso, sen limitación territorial nin de soportes e coa vixencia temporal máxima establecida na lei.

 

 1. Dereitos de propiedade intelectual sobre as fotografías participantes

 

 -Os autores das fotografías participantes ceden de forma gratuíta ao Concello de Barro en exclusiva, quen adquire, de maneira universal e por territorio e tempo ilimitados, libre de regalías, todos os dereitos de explotación das fotografías, incluídos os dereitos de reprodución e comunicación pública, de transformación e de distribución, para calquera soporte de comunicación e medio.

 

 1. Datos persoais

 

- Os datos facilitados polos usuarios empregaranse para a comunicación dos gañadores e, ademais, incorporaranse nun ficheiro titularidade do Concello de Barro para usos administrativos e de xestión do concurso.

- Os participantes poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada do Concello de Barro, Santo Antoniño, Perdecanai, nº 11, 36194 Barro, Pontevedra.

 

 1. Fraude

 

 - O non cumprimento polos participantes das condicións aquí descritas lexitimará ao Concello de Barro a tomar as medidas pertinentes destinadas a evitar abusos e fraudes, eximindo ao mesmo da entrega de premios aos que non cumpran os requirimentos aquí especificados.

- Quedarán excluídos da presente acción promocional aqueles usuarios ou participantes que faciliten datos falsos ou que utilicen contas de correo electrónico creadas ad hoc ou á mantenta para suplantar a terceiras persoas, o que comporta unha actuación de engano e fraude, non só respecto diso das presentes bases, senón con respecto ao resto de participantes da acción promocional.

- O Concello de Barro resérvase o dereito de dar de baixa a aqueles que estean a realizar un mal uso da promoción, realicen actos de fraude ou que prexudiquen a outros participantes.

- No caso de que o Concello de Barro ou calquera entidade que estea ligada profesionalmente a esta promoción detecten calquera anomalía ou sospeiten que un participante está a impedir o normal desenvolvemento da promoción alterando ilegalmente os seus rexistros mediante calquera procedemento técnico ou informático, ou levando a cabo calquera acto de fraude que contraveña a transparencia da promoción, o Concello de Barro resérvase o dereito de dar de baixa ou mesmo de retirar un premio de forma automática e sen dar explicacións a todos aqueles participantes que se beneficiaron de forma directa ou indirecta deste tipo de actuacións, podendo ademais exercer todas as accións civís ou penais que puidesen corresponder.

- No caso de que o Concello de Barro detecte calquera anomalía ou sospeite que un participante está a impedir o normal desenvolvemento na súa participación na presente promoción, alterando ilegalmente o seu rexistro ou a súa participación mediante calquera procedemento técnico ou informático, para así falsear a súa participación, poderá de forma unilateral eliminar a inscrición dese participante. Por tanto, o Concello de Barro resérvase o dereito de eliminar o rexistro de calquera participante que evidencie ou do que se sospeite unha actuación irregular no sentido descrito, sen notificación algunha ao mesmo.

 

 1. Responsabilidade.

   

-O Concello de Barro non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros ou a Internet que poidan afectar o desenvolvemento do concurso.

- Tratándose da internet, o Concello de Barro exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que, a pesar das medidas de seguridade adoptadas, puidesen deberse á utilización indebida dos servizos e dos contidos por parte dos usuarios e de terceiros alleos ao Concello de Barro e, en particular, aínda que non de forma exclusiva, polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á suplantación da personalidade dun terceiro, efectuada por un usuario en calquera clase de comunicación realizada a través de Internet.

 

 

 1. Aceptación das bases.

   

 Todos os participantes comprométense polo simple feito de participar á aceptación das condicións expresadas nas presentes bases. Para o coñecemento de calquera litixio que puidese expoñerse en canto á interpretación ou aplicación das presentes bases, tanto o Concello de Barro como os participantes desta promoción sométense expresamente á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais de Pontevedra, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles. O Concello de Barro resérvase o dereito de modificar aspectos non substanciais da promoción se as circunstancias esíxeno. Bases dispoñibles na web www.barro.gal

 

 1. Aviso

 

 A promoción non está patrocinada, avalada nin administrada por Instagram, nin asociada en modo algún a Instagram, polo que a plataforma está exonerada de toda responsabilidade por parte de cada concursante ou participante.