FINANCIACIÓN

Básase no principio da cofinanciación entre as organizacións de envío e acollida e a Unión Europea.

A contribución da Comunidade as organizacións de envío e acollida varía dependendo da natureza dos gastos ata:

     Organización de Envio

     Organización de Acollida

  Viaxe internacional 100%

  Aloxamento, manutención, apoio, gastos
  xerais 600 e + 300 e/mes

  Formación previa 600 Euros + 20 e/mes

  Diñeiro de bolsillo 148 e/mes

Pódense presupostar gastos excepcionais, en razón dunha situación de desfavorecemento ou pola natureza das actividades, sempre que sexan debidamente xustificados.

A organización de envío e o voluntario poden, en caso necesario, realizar unha visita preparatoria que recibe apoio económico a través da acción 5.

A Axencia Nacional financia sesións de formación (á chegada e antes da saída) e encontros de avaliación para os voluntarios acollidos en España.