CONTRATACIÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE BARRO

DATOS XERAIS

 

Denominación

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE BARRO

Nº  Expediente:

 

Natureza:

POXA

Regulación armonizada:

NON

Procedemento de adxudicación:

PROCEDEMENTO ABERTO

Tramitación:

ORDINARIA

Fianza provisional:

Non se esixe.

Fianza definitiva

 5 % do orzamento base de licitación do contrato

 

 

ORZAMENTO

 

Orzamento :

O prezo do contrato ven determinado polo prezo máximo de horas de prestación de cada tipo de servizo, establecéndose a estes efectos os seguintes prezos unitarios:

 

 

SERVIZO

PREZO

IVE

PREZO TOTAL

Servizos dependencia

laborais

 

12,35 €

 

04,00 %

 

12,84 €

Servizos dependencia domingos e festivos

 

13,38 €

 

04,00 %

 

13,92 €

Servizos libre concurrencia laborais

 

12,35 €

 

10,00 %

 

13,58 €

Servizos libre concurrencia domingos e festivos

 

13,38 €

 

10,00 %

 

14,72 €

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

 

Tipo de anuncio:

Inserción no BOP de Pontevedra

Data publicación no Perfil:

24-10-2014

Data publicación no BOP:

24-10-2014 (núm. 206).

Data límite presentación de proposicións:

08-11-2014.

Lugar presentacións Proposicións:

Oficinas Xerais do Concello de Barro / Santo Antoniño 8 – Perdecanai    /     36194 BARRO (Pontevedra)              Telf. 986 711002 – Fax 986 711001

Horario de presentación:

De 9:00 a 15:00 h. de lúns a vénres        De 9:00 a 14:00 h. os sábados

Correo electrónico:

Oficinas@barro.es

 

 

DOCUMENTOS

Prego de claúsulas administrativas.

 

 

APERTURA PLICAS

 

Publicación da apertura de plicas no perfil.

 

Data:

 

Hora:

 

Lugar:

Salón de Actos da Casa Consistorial de Barro.

 

 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación provisional:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación prov. IVE incl.:

 

Adxudicatario provisonal:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

 

 

 

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación definitiva:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación def. IVE incl.:

 

Adxudicatario definitivo:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

Enlace: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2014/02/11/bop.PONTEVEDRA.20140211.028.pdf