Bolsas para realizar actividades de inmersión lingüstica veran de 2008.Alumnos de ESO e Bacharelato

Beneficiarios e requisitos.

- Estar realizando 6º de educación primaria; 1º, 2º, 3º, 4º da ESO, 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2007-2008.

-Ter, no curso 2006-2007, unha avaliación positiva na área de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.

- Poderán solicitar as axudas alumnos e alumnas maiores de 18 anos ou os pais, nais ou titores legais do alumnado menor de idade con domicilio fiscal no territorio da Comunidade Autónoma galega.

- O alumnado de 2º, 3º, 4º da ESO e o de bacharelato deberá estar en posesión do pasaporte en vigor.

Presentación e prazo das solicitudes: A orde de convocatoria publicouse o pasado xoves, 17 de xaneiro; e o prazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir do venres, 18 de xaneiro. 

Publicado: CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. Orde do 10 de xaneiro de 2008 pola que se convocan axudas en réxime de concurrencia competitiva dirixidas ao alumnado de centros sostidos con fondos públicos para realizar actividades de inmersión lingüística no verán de 2008