Bolsas Licenciados en Historia para servizo de patrimonio documental e bibliográfico da Deputación P

Prazo: 12/09/2011
Requisitos:

-Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun dos países membros da unión Europea.
-Estar en posesión do título de Licenciado/a en Historia ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias.
-Non ter cumpridos os 35 anos de idade na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes.
-Non estar incapacitado físicamente ou padecer enfermidade que poida impedir o desenrolo da actividade obxecto da bolsa.
-Non haber sido beneficiario/a de bolsa na Deputación Provincial de Pontevedra.

Dotación:1.200 €/mes por beneficiario. A bolsa ten unha duración de 6 meses.

Mais  información na OMIX de Barro, na web http://www.depontevedra.es/ ou no B.O.P. Pontevedra 02/09/2011