Bolsas estudios Postobligatorios

Estudos para os que se convocan bolsas. -Primeiro e segundo cursos de bacharelato. - Formación Profesional de grao medio e de grao superior. - Ensinos artísticos profesionais. - Ensinos deportivos. - Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia. - Ensinos artísticos superiores. - Estudos relixiosos superiores. - Estudos militares superiores. - Cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional impartidos por centros públicos e en centros privados concertados que, ademais, teñan autorizadas os ensinos de formación profesional. - Programas de cualificación profesional inicial Compoñentes das bolsas de carácter xeral. A) Bolsa salario ou compoñente de compensación da ausencia de ingresos de natureza laboral como consecuencia da dedicación ao estudo. B) Compoñente para gastos de desprazamento entre o domicilio familiar do bolseiro e o centro docente en que realice os seus estudos, ou o lugar en que realice as prácticas integrantes do correspondente ciclo formativo. C) Compoñente para gastos da residencia do alumnado, durante o curso, fóra do domicilio familiar. D) Compoñente para o material escolar necesario para os estudos. E) Compoñente para gastos de escolarización en centros non sostidos ou parcialmente sostidos con fondos públicos. F) Compoñente de mantemento para o alumnado que curse o módulo voluntario dos Programas de Cualificación Profesional Inicial cun adecuado aproveitamento académico. G) Suplementos de cidades. Compoñentes de compensación e bolsa salario. A bolsa salario e o compoñente de compensación destinaranse a compensar a ausencia de ingresos como consecuencia da dedicación do solicitante ao estudo. a) Que o solicitante naza antes do 1 de xaneiro de 1996. b) Cursar estudos presenciais. 2. Para a adxudicación deste compoñente aplicarase o limiar 1 de renda familiar. 3. A bolsa salario será incompatible co compoñente de material escolar. Compoñentes para desprazamento. Para a concesión deste compoñente terase en conta a existencia ou non de centro docente adecuado na localidade onde o bolseiro resida ou a menor distancia e, no seu caso, a dispoñibilidade de prazas, e se se imparten os estudos que se desexan cursar. Compoñente para residencia. Para a adxudicación do compoñente de residencia requirirase que o solicitante curse estudos presenciais e que acredite que, por razón da distancia entre o domicilio familiar e o centro docente e os medios de comunicación existentes, así como pola imposibilidade de contar con outros horarios lectivos, ten que residir fose do domicilio familiar durante o curso. Compoñente para material. Para a concesión do compoñente para material aplicarase o limiar 5 de renda familiar establecido no artigo 27 desta Orde. No entanto, para os estudos relacionados nos apartados 6, 7 e 8 do artigo 1.1 aplicarase o limiar 3 do citado artigo conforme ao disposto no artigo 5. 7. e) do Real Decreto 708/2011, de 20 de maio. Compoñente de mantemento. O compoñente de mantemento concederase ao alumnado que estea cursando o módulo voluntario dos Programas de Cualificación Profesional Inicial. Para a concesión deste compoñente aplicarase o limiar 3 de renda familiar. Axuda proxecto fin de carreira. A axuda para a realización do proxecto de fin de carreira destínase ao alumnado de ciclos formativos de grao superior e outros estudos superiores nos que se requira a superación de devandito proxecto para a obtención da titulación correspondente. Non procederá a concesión desta axuda cando o proxecto fin de carreira constitúa unha materia ordinaria do plan de estudos ou se realice simultaneamente cos módulos integrantes do plan de estudos. O alumnado de Programas de Cualificación Profesional Inicial poderá obter os compoñentes de material escolar, desprazamento e escolarización e, no seu caso, o suplemento básico. Cando estean cursando o módulo voluntario poderán obter, ademais, o compoñente de mantemento. O alumnado matriculado en centros públicos e en centros privados concertados que, ademais, teñan autorizadas ensinos de formación profesional para seguir cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional poderá obter os compoñentes de material escolar, desprazamento e, no seu caso, o suplemento básico. O alumnado que curse estudos de idiomas en Escolas Oficiais poderá obter os compoñentes de material escolar, desprazamento e, no seu caso, o suplemento básico. 5. O alumnado que curse estudos oficiais de bacharelato ou formación profesional a distancia poderá obter o compoñente de material escolar. Ademais, poderá obter unha contía máxima de 386 euros en concepto de desprazamento cando non resida na mesma localidade na que radique a sede do centro colaborador ou a extensión do centro de bacharelato a distancia. O alumnado que curse estudos de idiomas a distancia só poderán obter o compoñente de material escolar. No caso de alumnado que curse ensinos artísticos superiores non se terá en conta a posible existencia de centros docentes máis próximos ao domicilio familiar que aquel en o que estea matriculado, para a asignación dos compoñentes de desprazamento e de residencia, así como para as bolsas de mobilidade. Requisitos de carácter académico Matriculación. Para obter bolsa nos ensinos a que se refire esta sección, os solicitantes deberán matricularse no curso 2011-2012 de curso completo ou, polo menos, da metade dos módulos que compón o correspondente ciclo. Os módulos convalidados ou exentos non se terán en conta a efectos do cumprimento dos requisitos académicos esixidos nesta Orde. Quen cursen ensinos non presenciais ou utilicen ofertas de matrícula parcial ou específica para persoas adultas poderán tamén obter a bolsa sempre que se matriculen de, polo menos, un número de módulos cuxa suma horaria sexa igual ou superior a 500 horas que deberán aprobar na súa totalidade para mantela no seguinte curso. Carga lectiva superada. Os solicitantes de bolsa para segundo curso destes ensinos deberán superar, ademais, o oitenta por cento dos módulos en que estivesen matriculados no curso 2010-2011 que, como mínimo, deberán ser os que se sinalan no parágrafo anterior. Non se concederá bolsa a quen estean repetindo curso. Para realizar cursos de preparación de proba de acceso a ciclos de formación profesional concederase axuda ao estudo por unha única vez. Modelo de solicitude e prazo de presentación. A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.é no apartado correspondente a «Trámites e Servizos». Unha vez cumprimentada a solicitude, deberá ser asinada polo interesado con calquera dos sistemas de firma electrónica establecidos no apartado 2 do artigo 13 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e enviada polo procedemento telemático establecido, quedando así presentada para todos os efectos. Así mesmo, a firma por todos os membros computables da unidade familiar no apartado correspondente do formulario, deberá realizarse por calquera dos sistemas de firma electrónica establecidos no parágrafo anterior e implica que autorizan ás universidades e ás administracións educativas a obter doutras administracións públicas a información que resulte precisa para a determinación, coñecemento e comprobación de todos os datos de identificación, circunstancias persoais e familiares así como renda e patrimonio necesarios para a resolución da solicitude de bolsa. O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o día 30 de setembro de 2011 inclusive. Lugar de presentación. Ademais de por o procedemento previsto no artigo 45, poderán presentarse as solicitudes nos rexistros, oficinas de correos, oficinas consulares de España e en calquera outra das dependencias a que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común. Máis información: BOE 27 xullo 2011