BOLSAS DE CARÁCTER XERAL PARA O ALUMNADO QUE, NO CURSO ACADÉMICO 2012-2013

O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o día 1 de outubro de 2012 inclusive. A solicitude deberase cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites e Servizos» ou na dirección electrónica www.educacion.es.

 

Para os  seguintes estudos con validez en todo o territorio nacional:
1) Primeiro e segundo cursos de bacharelato.
2) Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
3) Ensinanzas artísticas profesionais.
4) Ensinanzas deportivas.
5) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluídos a modalidade de distancia.
6) Ensinanzas artísticas superiores.
7) Estudos relixiosos superiores.
8) Estudos militares superiores.


-Bolsas de mobilidade para o alumnado que, no curso académico 2012-2013 curse algún dos estudos a que se refiren os números 6) e 7) anteriores en modalidade presencial e curso completo en centros situados en comunidade autónoma distinta á do seu domicilio familiar.
Convócanse axudas ao estudo para o alumnado que, no curso académico 2012-2013 curse algún dos estudos seguintes con validez en todo o territorio nacional:
1) Cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional impartidas por centros públicos e en centros privados concertados que, ademais, teñan autorizadas as ensinanzas de formación profesional.
2) Programas de cualificación profesional inicial
As bolsas e as axudas ao estudo de carácter xeral poderán ter algún ou algúns dos seguintes compoñentes:
a) Subvenciona salario ou compoñente de compensación da ausencia de ingresos de natureza laboral como consecuencia da dedicación ao estudo.
b) Compoñente para gastos de desprazamento entre o domicilio familiar do bolseiro e o centro docente en que realice os seus estudos, ou o lugar en que realice as prácticas integrantes do correspondente ciclo formativo.
c) Compoñente para gastos da residencia do bolseiro, durante o curso, fose do domicilio familiar.
d) Compoñente para o material escolar necesario para os estudos.
e) Compoñente para gastos de escolarización en centros non sostidos ou parcialmente díeses con fondos públicos.
f) Compoñente de mantemento para o alumnado que curse o módulo voluntario dos Programas de Cualificación Profesional Inicial cun axeitado aproveitamento académico.
g) Suplemento de cidades da bolsa básica.
 

Máis información: BOE do martes 14 de agosto de 2012 ou páxina: http://www.educacion.gob.es/educacion/estudiantes.html