Axudas Programa de Inmersión Lingüística en inglés

Prazo: Dende o 26/02/2014 ata o 14/03/2014

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 2.200 axudas para participar nun Programa de Inmersión Lingüística en inglés para o verán do 2014, dirixido a alumnos de 5º e 6º de Primaria, e 1º de ESO.

Estas axudas distribúense, en dúas quendas e en dous grupos, de acordo cos requisitos que para cada un deles establécense no apartado seguinte:

Primeira quenda: de 29 de xuño 2014 a 13 de xullo 2014:

Grupo I: 660 axudas de ata 476 euros.
Grupo II: 440 axudas de ata 326 euros.
Segunda quenda: de 13 de xullo 2014 a 27 de xullo 2014:
Grupo I: 660 axudas de ata 476 euros.
Grupo II: 440 axudas de ata 326 euros.

Requisitos xerais que deberán cumprir todos os solicitantes:

a) Estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos durante o presente curso 2013/2014 nalgún dos cursos mencionados a continuación:
Quinto curso de Ensino Primario.
Sexto curso de Ensino Primario.

Primeiro curso de Ensino Secundario Obligatoria.

b) Ter, como máximo, 13 anos de idade a data 31 de decembro de 2014.
c) obter, como mínimo, «notable» como nota final na asignatura de inglés no curso 2012/2013.
d) obter, como mínimo, «notable» como nota media do curso 2012-2013.
e) Non ser beneficiario da axuda en convocatorias anteriores.

2. Os solicitantes que a data 31 de decembro de 2013 atópense nalgunha das seguintes circunstancias, integrarán o denominado Grupo I, ao que fai referencia o artigo 1 da presente convocatoria:


a) Orfandade absoluta do solicitante.
b) Pertencer a familias nas que algún membro estea afectado de minusvalía legalmente cualificada (en grado superior ao 65% para pai/nai/irmáns do solicitante e superior ao 33% no caso de que a padeza o propio solicitante).
c) Pertencer a familias cuxo sustentador principal atópese en situación legal de desemprego ou teña recoñecida a incapacidade permanente absoluta.
d) Pertencer a familia numerosa.
e) Pertencer a familia monoparental.

Os solicitantes que, reunindo os requisitos xerais, non se atopen en ningunha das circunstancias do apartado anterior formarán parte do denominado Grupo II. Poderá incrementarse o número de axudas nun dos grupos si existise un exceso de solicitudes e para o outro grupo non se presentaron suficientes.

A solicitude deberá cumprimentarse mediante o formulario por internet na dirección http://www.mecd.gob.é/