Axudas adquisición equipamento e actividades programadas por asociacións xuvenís

Subvencións para os seguintes fins:
Modalidade A: realización do programa anual de actividades e gastos de funcionamento, entendido como o conxunto de actividades planificadas con coherencia co fin de acadar os obxectivos estatutarios dunha asociación.
Modalidade B: adquisición de equipamento e material inventariable.
Modalidade C: realización de proxectos de promoción xuvenil, entendidos como aqueles proxectos con carácter puntual e extraordinario que unha entidade realiza co obxectivo xeral da promoción da mocidade e como obxectivos específicos os descritos no artigo 5º, punto 3 b) desta orde.
Beneficiario:Asociacións xuvenís e a entidades prestadoras de servizos á xuventude da Comunidade Autónoma de Galicia

Publicación: DOG de 17 de xaneiro de 2008
Data de inicio: 17.01.2008
Remata o prazo: 18.02.2008
Prazo: 1 mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG
Entidad: Xunta de Galicia