ASOCIACIÓN XUVENIL

 1. Necesitamos contar con persoas maiores de 14 anos e menores de 30, que voluntariamente deseen xuntarse e a sua finalidade pode ser moi diversa: dende as dirixidas o ocio e tempo libre, a cultura, o medio ambiente o deporte, ata as que defenden opcións políticas, sindicais, relixiosas, etc. Tendrá que ter fines de promoción, formación, integración social o utilización do tempo libre sin ánimo de lucro. Os menores de 14 anos e os maiores de 30 poden pertencer a unha asociación xuvenil, pero non con pleno dereito; poderán participar nas reuniones con voz pero sen voto e non poderán pertencer os órganos directivos.

 2. O segundo paso es redactar un Acta Fundacional : na que se especificarán os fins da asociación (que logo seflejaranse máis ampliamente nos estatutos), así como o listado de membros fundadores (por o menos tres) con seu nome, apelidos. O Acta presentarase por duplicado exemplar e con firmas orixinais de todos os socios fundadores nos dous exemplares. Modelo orientativo de acta fundacional.

 3. A continuación habrá que redactar unhas normas e estatutos da asociación nos que terán que reflexarse, como mínimo, os seguintes datos:
  · Denominación
  · Ámbito xeográfico
  · Domicilio social
  · Obxetivos da asociación
  · Órganos directivos
  Límite do presuposto anual (cantidade máxima que poderá mover a asociación). Modelo orientativo de estatutos.

 4. Feito todo o anterior, o seguinte será rexistrar a Asociación nos Rexistros de Asociacións das Delegacións Provinciais da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais (no caso de Galicia), durante os 5 días hábiles a partir da data de constitución da asociación. Habrá que remitir a seguinte documentación:
  · Copia por triplicado do Acta e dos Estatutos, firmados por os fundadores en todas as suas follas.
  · Instancia por triplicado na que se solicitará o Delegado Provincial a inscripción da asociación xuvenil no rexistro correspondente
  Modelo de instancia

 5. O seguinte paso é solicitar o Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). Hay que presentar o impreso correspondente en Facenda, acompañado da seguinte documentación:
  · Copia dos Estatutos selados no Rexistro de Asociacións.
  · Certificación do Rexistro de Asociacións onde aparezan os datos relativos o rexistro

 6. Para solicitar a exención do I.V.A. na Delegación de Facenda. Habrá que presentar:
  · Código de Identificación Fiscal -C.I.F-.
  · Orixiinal e copia do Acta de constitución e dos Estatutos.
  · Certificación conforme a asociación está inscrita no censo legal correspondente.
  · Certificación do secretario con o conforme sobre o cumprimento da asociación dos requisitos legales para obter a exención (ser asociación legal sen ánimo de lucro) Esta exención refierese a obligación de añadir o I.V.A. a vosass cuotas por servizos ou actividades, pero non o I.V.A. que debese pagar a vosos proveedores o en vosass facturas.

Modelos de solicitude

 • Información para a inscrición de asociacións

  ODT DOC

 • Documento-Guía para a redacción dos estatutos dunha asociación

  ODT DOC

 • Modelo II para a acta fundacional

  ODT DOC

 • Modelo II para certificado de acta de asemblea extraordinaria

  ODT DOC

 • Modelo III para certificado do/a secretario/a da asociación

  ODT DOC

 • Información para a adaptación dunha asociación á Lei Orgánica 01/2002

  ODT DOC

 • Documento-Guía para a adaptación dos estatutos dunha asociación

  ODT DOC

 • Taxas de rexistro de asociacións

  PDF

Ligazóns relacionadas