As verbas que contan. Concurso prosa e verso en galego.

cartaz as verbas que contan 2022

As verbas que contan

Concurso prosa e verso en galego.

1. PARTICIPANTES:

Poderán concorrer a este certame, calquera persoa que non sexa profesional nin teña publicado individualmente ningún traballo literario, e que estea empadroada ou escolarizada no Concello de Barro.

 

2. EXTENSIÓN:

Esta convocatoria ten como novidade o tipo de composicións a presentar, en prosa: contos ou microrrelatos e en verso: acrósticos, caligramas ou haikus.

 

2.1.- PROSA: CONTOS E MICRO RELATOS

Os traballos cómpre que sexan, orixinais e inéditos e en lingua galega. Terán unha extensión MÁXIMA de:

• Para alumnado de entre 3 e 5 anos, imprescindible que realicen ilustracións que conten unha historia, cunha extensión máxima de 6 folios por unha cara incluídas a portada e a contraportada (un traballo por aula).

• Para alumnado de primaria a extensión será de tres carillas, tendo en conta que deberá ter estrutura de conto, sendo requisito imprescindible que se acompañen de ilustracións e se presenten no formato facilitado pola organización. Poden realizar os traballos en conxunto.

• Para alumnado de secundaria, a extensión será como máximo 80 palabras. A presentación do traballo, preferiblemente, realizarase a ordenador (letra Arial 12), acompañado dunha ilustración.

• Para as persoas ADULTAS (a partir de 17), a extensión será como máximo 220. A presentación dos traballos preferiblemente realizarase a ordenador (letra Arial 12).

 

2.2.- VERSO: ACRÓSTICOS, CALIGRAMAS E HAIKUS

Os traballos compre que sexan, orixinais, inéditos, en lingua galega e estean acompañados dunha ilustración.

 • Acrósticos: poema que contén letras (ao comezo, no medio ou ao final dos seus versos) coas que se pode formar unha palabra ou unha frase.
 • Caligramas: poema visual, frase ou un conxunto de palabras cuxo propósito é formar unha figura acerca do que trata o poema, no que a tipografía, caligrafía ou o texto manuscrito arránxase ou configura de tal maneira que crea unha especie de imaxe visual.
 • Haikus: poemas en tres versos sen rima. Adoitan facer referencia a escenas da natureza ou da vida cotiá, e a miúdo inclúen unha referencia a unha época ou momento do ano.

3. PREMIOS

Os agasallos deberán recollelos o día da entrega de premios. A data de entrega publicarase coas persoas gañadoras a terceira semana de maio.

 

PROSA: CONTOS E MICRO RELATOS

 • CATEGORÍA  Infantil: (1 traballo por aula) Lote de libros para unir ao fondo de cada biblioteca de aula.
 • CATEGORÍA 1º e 2ºde Primaria: Gañador/a: 30€ - Finalista: 20€
 • CATEGORÍA 3º e 4º de Primaria: Gañador/a:30€ - Finalista: 20€
 • CATEGORÍA 5º e 6º de Primaria: Gañador/a: 30€ - Finalista: 20€
 • CATEGORÍA 1º e 2º de secundaria: Gañador/a: 40€ - Finalista: 30€
 • CATEGORÍA 3º e 4º de secundaria: Gañador/a: 40€ - Finalista: 30€
 • CATEGORÍA Para persoas adulta + 17: Gañador/a: 65€

VERSO: ACRÓSTICOS, CALIGRAMAS E HAIKUS

 • CATEGORÍA Infantil: (1 traballo por aula) Lote de libros para unir ao fondo de cada biblioteca de aula.
 • CATEGORÍA 1º e 2ºde Primaria: Gañador/a: 30€ - Finalista: 20€
 • CATEGORÍA 3º e 4º de Primaria: Gañador/a: 30€ - Finalista: 20€
 • CATEGORÍA 5º e 6º de Primaria: Gañador/a: 30€ - Finalista: 20€
 • CATEGORÍA 1º e 2º de secundaria: Gañador/a: 40€ - Finalista: 30€
 • CATEGORÍA 3º e 4º de secundaria: Gañador/a: 40€ - Finalista: 30€
 • CATEGORÍA Para persoas adulta + 17: Gañador/a: 65€

4. PRAZOS

O prazo de presentación dos traballos rematará as 14 horas do mércores 4 de maio de 2022.

1ª criba: do 5 de maio ao 10 de maio

2ª criba: do 10 ao 16 de maio

 

5. FORMA DE PRESENTACIÓN

Consignarase unha identificación a cada obra (tipo de traballo, iniciais do nome e apelidos, clase e nº de clase exemplo:

IDENTIFICACIÓN:

 • PROSA (contos ou microrrelatos): ContoPAG-1ºA,1 (se o traballo está presentado en conxunto indicarase o código dun representante do grupo e o número de compoñentes).
 • VERSO (acrósticos, caligrama ou haikus): CaligramaPAG-1ºA,1 (se o traballo está presentado en conxunto indicarase o código dun representante do grupo e o número de compoñentes).

En caso de persoas adultas, tipo de traballo, OMIX e as iniciais do nome e apelidos da persoa, exemplo:

IDENTIFICACIÓN:

 • PROSA (contos ou microrrelatos ): ContoOMIX-ASP
 • VERSO (acrósticos, caligrama ou haikus): AcrósticoOMIX-ASP

-Estes identificadores corresponderán aos datos de contacto, recollidos na instancia de participación (entregaranse a parte, no momento da entrega da obra, a excepción dos traballos presentados nos centros educativos).

As persoas participantes poderán presentar a obra:

1.- A través do centro educativo (Prosa ou verso + tipo + clase + nº na clase).

2.- Presentando directamente no rexistro do concello. Excepcionalmente pola situación actual provocada polo COVID-19, poderán enviarse ao correo electrónico: omix@barro.es. Os soportes e as presentes bases poderán descargarse na páxina web do concello ou recollerse na OMIX de Barro (Santo Antoniño Perdecanai nº12 36194, Barro Pontevedra) en horario de atención ao público: luns, mércores, venres e sábados de 9 h a 14 h e martes e xoves de 16 h a 21 h. Os teléfonos de información son os seguintes: 986 714 806 / 690 722 812.

O concello entregará as persoas participantes un soporte onde realizar as súas obras. Poderán recollelo na OMIX ou a través das titoras dos centros educativos.

Para a conmemoración das LETRAS GALEGAS, realizaremos a lectura en voz alta dos traballos premiados xunto cunha exposición dos participantes, se as condicións sanitarias o permiten.

6. XURADO

O Xurado fará público o seu fallo na terceira semana de maio de 2022. As persoas participantes comprométense a acudir á entrega de premios na data programada e a ler a súa obra se as condicións sanitarios o permiten.

O Xurado estará formado por:

Para a 1ª criba:

• Profesorado pertencente ao IES de Barro.

• Profesorado pertencente ao CEIP Amor Ruibal.

O profesorado do CEIP escollerá en PROSA 4 contos ou microrrelatos e en VERSO 4 acrósticos, caligrama ou haikus de:

1º de E.P

2º de E.P.

3º de E.P

4º de E.P

5º de E.P

6º de E.P.

 (podendo ser un número menor se o xurado considera que os traballos presentados non tiveran calidade suficiente)

O profesorado do IES escollerá escollerá en PROSA 4 contos ou microrrelatos e en VERSO 4 acrósticos, caligrama ou haikus de:

1º da ESO

2º da ESO

3º da ESO

4º da ESO

(podendo ser un número menor se o xurado considera que os traballos presentados non tiveran calidade suficiente)

-Os seleccionados recibirán unha mención de finalistas.

Para a 2ª criba:

 • Dous escritores/as da provincia de Pontevedra.

Os traballos, seleccionados polo profesorado, serán revisados por dous escritores/as galeg@s. Que serán @s que proporán os diferentes premios, segundo a categoría, incluída a dos adultos.

Se os traballos presentados non reuniran a suficiente calidade, a proposta do xurado, poderá declararse deserto o premio.

7. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL SOBRE AS OBRAS PARTICIPANTES

A concesión do premio non implicará a perda da autoría do traballo premiado.

As persoas autoras dos contos participantes ceden de forma gratuíta ao Concello de Barro en exclusiva, quen adquire, de maneira universal e por territorio e tempo ilimitados, libre de regalías, todos os dereitos de explotación dos contos, incluídos os dereitos de reprodución e comunicación pública, e de distribución, para calquera soporte de comunicación e medio.

O Concello de Barro realizará unha publicación en papel e outra en formato dixital coas  obras premiadas e finalistas.

8. DATOS PERSOAIS

De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), informamos de que os os datos persoais serán tratados baixo a responsabilidade do Concello de Barro para a xestión deste certame, por ser necesario para o mantemento da relación que implica este concurso, e para publicar os datos do/a gañador/a, nos medios de comunicación, mediante a obtención do consentimento obtido a través da ficha de inscrición.

Conservaranse os datos durante non máis tempo do necesario para manter os fins do tratamento ou mentres existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia. Non se comunicarán os datos a terceiros sen o seu consentimento.
Así mesmo, informamos do dereito a revogar os consentimentos en calquera momento e a exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos datos e os de limitación e oposición ao tratamento dirixíndome ó Departamento OMIX, Concello de Barro, Casa Consistorial San Antoniño nº11, Perdecanai. Cp.36194 Barro, Pontevedra. Correo electrónico: omix@barro.es. Tamén informamos da posibilidade de reclamar perante a autoridade de control en www.aepd.es.

 

9. RESPONSABILIDADE.

O Concello de Barro non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable a terceiros que poidan afectar o desenvolvemento do concurso.

Os traballos presentados poderanse retirar polas persoas autoras, previa acreditación da súa pertenza. O prazo para retiralos caducará aos 2 meses de fallado o premio.

10. ACEPTACIÓN DAS BASES.

Todas as persoas participantes comprométense polo simple feito de participar á aceptación das condicións expresadas nas presentes bases. Para o coñecemento de calquera litixio que puidese expoñerse en canto á interpretación ou aplicación das presentes bases, tanto o Concello de Barro como as persoas participantes neste concurso sométense expresamente á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais de Pontevedra, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles. O Concello de Barro resérvase o dereito de modificar aspectos non substanciais do concurso se as circunstancias esíxeno. Bases dispoñibles na web www.barro.gal

 

 

Galería