APOIO INTEGRAL NOS PROCESOS EDUCATIVOS

* Reforzos escolares.
* Cursos de galego. 
* Apoio a inmigrantes con problemas de idioma.
* Educación, acceso a títulos, homologación/ convalidación de títulos e estudios estranxeiros. 
* Becas e axudas para inmigrantes e retornados.