Apertura do prazo de inscrición en mais categorías sanitarias do Sergas.

1ª xeración de listas até 26/04/2012.

Requisitos:

- Para a primeira xeración de listas, poderanse formalizar as solicitudes desde o 27 de marzo ata o 26 de abril de 2012.
- Unha vez xeradas as primeiras listas, a inscrición será aberta e permanente.
- Nacionalidade española, dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado no que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as.
- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade de xubilación forzosa.

 

  •  Lista de enfermeiro/a e lista de enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias-061: Grao en enfermaría, Título de diplomado universitario en Enfermaría ou Axudante Técnico Sanitario.
  • Lista de enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón/matroa): Grao en Enfermaría, Título de diplomado universitario en Enfermaría, Axudante Técnico Sanitario. Adicionalmente deberá posuír, a titulación de especialista en Enfermaría Obstétrico-Xinecolóxica (matrón/matroa).
  • O Servizo Galego de Saúde abre o prazo para a inscrición de aspirantes de diversas categorías sanitarias de Enfermaría para vinculacións temporais: Enfermeiro/a, Enfermeiro/a da Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061, e Enfermeiro/a especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón/matroa).

 
Inscricións: nos modelos formalizados de instancia e a través do currículo profesional habilitado electronicamente na páxina web do organismo http://www.sergas.es/, no punto FIDES/expedient-e, imprimir o formulario en papel e formalizar o rexistro administrativo. As solicitudes en papel, que resultan da impresión da inscrición automatizada, poderán presentarse nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, nos rexistros das direccións provinciais do Servizo Galego de Saúde e nos rexistros dos centros hospitalarios e das xerencias de Atención Primaria do Servizo Galego de Saúde, e nas Xerencias de Área de Xestión Integrada, de ser o caso, así como nos órganos e nas condicións ás que se refire o artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Mais información: DOG ou na OMIX de Concello de Barro.