ANUNCIO AXUDAS SIT PANDEMICA BARRO 2021

axudas sit pandemica barro 2021

AXUDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE BARRO

Anuncio:

Dando cumprimento ao artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, faise pública a relación de axudas outorgadas, ao abeiro das Bases Reguladoras e convocatoria de Axudas a sectores afectados pola situación pandémica do concello de Barro”, cuxo texto completo se publicou na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575406) e que tiñan como destinariarios os sectores económicos (hostalería, comercio, ximnasios, ocio, cultura ou similares, sempre que sexan pemes ata 10 persoas empregadas e autónomos) que viron afectada a súa actividade durante a pandemia. O citado programa contaba con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra ao abeiro do Plan Concellos 2021 Liña 2.

A Xunta de Goberno Local do concello de Barro, en sesión que tivo lugar o 22/12/2021, acordou conceder as seguintes axudas:

  


 

CIF/NIF

SOLICITANTE

IMPORTE CONCEDIDO

***210***

JAIRO FERNÁNDEZ BUGALLO

600,00

***321***

JOSE MANUEL BEIROA LOURIDO

600,00

***647***

SONIA CASTRO LORENZO

600,00

***829***

ANA MARI JAMARDO FERRÍN

600,00

***719***

ANA BELÉN PRADO MEIRA

600,00

***706***

AMELIA CALVO PRADO

600,00

***373***

MELI CALVO S.L.

600,00

***922***

JOSÉ MANUEL MAGARIÑOS REY

600,00

***318***

GABRIEL LAMOSO AGUETE

600,00

***020***

SERGIO ORGE ORGE (Bar Plaza)

600,00

***152***

TRASNIÑOS BARRO, S.L.

600,00

***633***

BERTA MARTÍNEZ ARES

600,00

***853***

DAMIAN DIEGUEZ PRADO

591,17

***314***

EL ABUELO PINTOS S.L.

600,00

***732***

MARÍA YAQUELIN MAGARIÑOS SABARÍS

600,00

***191***

JOSÉ MARTÍNEZ RAMÍREZ

600,00

***917***

ANTONIO GUIMIL LÓPEZ

600,00

***072***

MARÍA DOLORES REY FERNÁNDEZ

600,00

***323***

ADRIAN SABARÍS GONZÁLEZ

600,00

***409***

ESSENCIA FAMILIAR S.L.

600,00

***721***

SONIA SABARIS FIGUEROA

600,00