A Deputación Provincial de Pontevedra convoca procesos selectivos para cubrir vacantes no cadro de p

Prazo: 28/11/2011
Prazas:
1 praza de técnico de administración xeral (reservada a persoas con discapacidade).
1 praza de técnico medio de administración de persoal.
1 praza de enxeñeiro técnico informático de xestión.
1 praza de enxeñeiro técnico agrónomo.
4 prazas de técnico auxiliar educación diurna.
1 praza de técnico auxiliar recursos humanos.
1 praza de corrector de probas.
2 prazas de programador.
1 praza de técnico auxiliar fiscalización.
1 praza de administrativo admón. xeral.
6 prazas de auxiliar de admón. xeral.
1 praza de auxiliar de admón. xeral (reservada a persoas con discapacidade).
1 praza de encargado de cociña.
1 praza de auxiliar informático.
1 praza de auxiliar de campo.
2 postos de traballo de operario de servizos varios a tempo parcial (reservados a persoas con discapacidade).

Requisitos:
Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
Ter cumpridos os dezaseis anos de idade e non excederen, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.
Posuír ou en estar en condicións de obter o título académico esixido nas bases específicas para ingresar na praza o día en que remate o prazo de presentación de instancias.

Mais información Na OMIX de Barro, na Deputación Provincial de Pontevedra 986 804100 ou no BOP: 14-10-2011    DOG: 03-11-2011    BOE: 08-11-2011