5 bolsas para titulados universitaros na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas e nas áreas de Bibliot