153 plazas de alumnos categoría de Policía

Prazo: hata 11 xullo de 2011
Requisitos:
 Ser español.
Estatura mínima de 1,65 metros os homes e 1,60 as mulleres.
Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria ou outros equivalentes ou superiores.
Compromiso de portar armas e, no seu caso, chegar a empregalas.
Non condenado por delito doloso, nin separado do servicio do Estado, da Administración Autonómica, Local ou Institucional, nen estar inhabilitado para o exercicio de funcions públicas.
Estar en posesión do permiso de conducción da clase B.

Mais información: na OMIX de Barro, no MINISTERIO DEL INTERIOR ou no BOE 21-06-2011