Publicacións

Normativa aplicable

* Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora da orde de protección das vítimas da violencia doméstica, pola que se modifica o artigo 13 da Lei de Enxuiciamento Criminal e engádese o artigo 544 . * Lei Orgánica 11/2003, de 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá, violencia doméstica e integración social dos estranxeiros. * Instrución 3/2003, de 9 de abril, do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, sobre normas de reparto penais e rexistro informático de violencia doméstica. * Lei 35/1995, de 11 de decembro, de axuda e asistencia ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual. * Protocolo para a implantación da orde de protección das vítimas de violencia doméstica * Real Decreto 3/2004, de 9 de xaneiro, polo que se prorroga para o ano 2004 o programa de renda activa de inserción para desempregados con especiais necesidades económicas e dificultade para atopar emprego, regulado polo Real Decreto 945/2003, de 18 de xu...

Direcciones y enlaces de interese

062 - Garda Civil (que derivará ó EMUME):http://www.guardiacivil.org Correo electrónico: emume@guardiacivil.org091 - Corpo Nacional de Policía (que derivará aos SAF ):http://www.mir.es/policiaPoder Xudicialhttp://poderjudicial.es(Guías práctica de actuación, modelo de solicitude de orden de protección, Observatorio sobre violencia doméstica, etc)VIOLENCIA DOMÉSTICA CONCELLO DA CORUÑAhttp://edu.aytolacoruna.es/educa/malos_tratos_mujer/ Protocolo para a implantación da orden de protección das víctimas de violencia domésticahttp://www.mtas.es/mujer/ordviolenc.docProtocolo de actuación nos casos de violencia domésticahttp://www.gencat.net/justicia/vdgir/cast/protocol.htmInstituto da Muller:http://www.mtas.es/mujer/principal.htmComité Español de Unicef:http://www.unicef.esPáxina web do Instituto da Muller. Dispón de Avance de datos do Ministerio do Interior sobre violencia contra a Muller e do Observatorio da Publicidade.http://www.mtas.es/mujer/default.htmDepartamento de Xénero e...

Direccións de EMUMES e entidades xestionadas por Comunidades Autónomas

A CoruñaC/ Lonzas, s/n15008 La CoruñaTelef: 981 167 800 Ext. 270Fax: 981 167 801LugoPza. Bretaa, s/nLugo982 221 311OrenseC/ Bieito Amano, 1732071 OurenseTelef: 988 235 353Ext. 236 y 239PontevedraC/ Doctor Loureiro Crespo, 2536004 PontevedraTelef: 986 855 600Ext. 228Entidades para a protección do menor xestionadas polas Comunidades AutónomasSantiago de CompostelaDirección General de la FamiliaEdificio Administrativo San Caetano, s/n15071 Santiago de Compostela (La Coruña)Telef: 981 544 622

Onde acudir en caso de Malos Tratos

* Teléfono Único de Emerxencias 112.* Teléfono de Información para a Muller 900 191 010 (Gratis-24 horas).*  Servicio de Atención á Muller (SAM) da Policía (en todas as Xefacturas de Policía): Teléfono da Policía Nacional 091; Policía Municipal: 092* Garda Civil 062.

Cómo se pode iniciar un procedimiento por violencia doméstica

O delito de malos tratos é público polo que se persegue de oficio sen necesidade de que a vítima formule a denuncia, aínda que dado o ámbito tan restrinxido no que se produce este tipo de delitos, é necesaria a cooperación da vítima, das persoas que conviven na unidade familiar ou dos veciños e as amizades que presencien os malos tratos. Dentro do ámbito familiar a responsabilidade penal do agresor non se extingue co perdón do prexudicado ou agredido. As distintas formas de iniciar o procedemento ante un delito de violencia doméstica poderán ser: * Por denuncia da vítima ante a Policía (municipal, nacional ou autónoma), a Garda Civil, ou ante o Xulgado correspondente. A denuncia é a declaración que efectúa unha persoa para poñer en coñecemento do Xuíz, Ministerio Fiscal ou a Policía, uns feitos que considera que poden constituír un delito. Como se presenta a denuncia * A denuncia é presencial, pode realizarse por escrito ou de palabra ante o funcionario correspondente, persoalment...