Publicacións

OUTROS SERVIZOS - 2

* Apoio e acompañamento na xestión e tramitación de axudas , subvencións, prestacións ... ante os diferentes organismos públicos. * Rexistro de emigrantes retornados residentes en Ponteareas. * Rexistro de estranxeiros residentes en Ponteareas. * Accións de difusión do fenómeno migratorio.

COOPERACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

* A través de campañas de sensibilización co obxecto de xerar valores ó respecto, confianza e solidariedade. * Erradicar conflictos e actividades xenófobas ou racistas. * Fomentar aptitudes positivas en tódolos ámbitos da sociedade ponteareana. * Apoio a asociacións de emigrantes e inmigrantes. 

APOIO INTEGRAL NOS PROCESOS EDUCATIVOS

* Reforzos escolares.* Cursos de galego. * Apoio a inmigrantes con problemas de idioma.* Educación, acceso a títulos, homologación/ convalidación de títulos e estudios estranxeiros. * Becas e axudas para inmigrantes e retornados.

EMPREGO

Desemprego, axudas. Información sobre ofertas de emprego, Iniciativas emprendedoras para a creación de autoemprego, Bolsa de traballadores. AXUDAS ECONÓMICAS A EMIGRANTES E INMIGRANTES Asistenciais por ancianidade. Para retornados que emigraron no periodo 36-42. Para casos de extrema necesidade. Axudas non contempladas por outros organismos.

FORMACION E INSERCIÓN LABORAL

Cursos de técnicas de búsqueda activa de emprego. Actualización de costumes e actitudes de emprego. Formación profesional ocupacional adecuada.