Publicacións

Atmófera

CALIDADE DO AIREParte fundamental da saude e o benestar é a calidade do aire que respiramos, pero este, ó largo do tempo e debido á acción humana, veu modificada a sua composición. A realización das actividades cotidiáns xenera unha serie de contaminantes que acumulanse na atmósfera. A calefacción das vivendas, as chimeneas das industrias e os tubos de escapes dos vehículos a motor (casi 600 millóns de vehículos no mundo) producen gases derivados da combustión de enerxías fósiles, fundamentalmente derivados do petróleo. Estos gases acumulanse formando unha nube, coñecida como "smog".Os contaminantes do aire poden ter un efecto sobre a saude e o benestar dos seres humáns, así como a das plantas e animais o a materiais non vivos como estructuras, pinturas, metais e teas. Nosoutros os ciudadáns, debemos tomar parte con nosa actitude na mellora de esta situación.