Publicacións

programacion xliii festa do viño de barro

PROGRAMACION XLIII FESTA DO VIÑO DE BARRO

XLIII  FESTA DO VIÑO DE BARRO PROGRAMACIÓN 2022

axudas sit pandemica barro 2021

ANUNCIO AXUDAS SIT PANDEMICA BARRO 2021

AXUDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE BARRO Anuncio: Dando cumprimento ao artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, faise pública a relación de axudas outorgadas, ao abeiro das Bases Reguladoras e convocatoria de Axudas a sectores afectados pola situación pandémica do concello de Barro”, cuxo texto completo se publicou na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575406) e que tiñan como destinariarios os sectores económicos (hostalería, comercio, ximnasios, ocio, cultura ou similares, sempre que sexan pemes ata 10 persoas empregadas e autónomos) que viron afectada a súa actividade durante a pandemia. O citado programa contaba con financiamento da Deputación Provincial de Pontevedra ao abeiro do Plan Concellos 2021 Liña 2. A Xunta de Goberno Local do conce...

programa depotermal 2022 jpg

PROGRAMA DEPOTERMAL 2022

PROGRAMA DEPOTERMAL 2022   A Excma. Deputación de Pontevedra en colaboración co Concello de Barro organiza un Programa orientado a mellora-la calidade de vida e envellecemento activo, así como fomentar as relacións sociais, “Plan Depotermal” 2022 poñendo en marcha dous programas termais: Programa de asistencia diaria a balnearios durante cinco días consecutivos - BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS. - PALACIO DO AUGA.  MONDARIZ. - HOTEL SPA VÍA ARGENTUM. SILLEDA. - HOTEL SPA HOTEL GALATEA. PORTONOVO, SANXENXO. - HOTEL SPA NUEVO ASTUR. VILALONGA, SANXENXO.                      De acordo no establecido na base sexta da convocatoria, o desconto aplicado as prazas ordinarias calcularase en función...

2022 bando lei incendios jpg

LIMPEZA PARCELAS E XESTIÓN FRANXAS PROTECCIÓN

LIMPEZA DE PARCELAS E XESTIÓN DAS FRANXAS DE PROTECCIÓN Para dar cumprimento á Lei 3/2007 de 9 de abril de prevención e defensa contra os incendios forestais da Xunta de Galicia,  as persoas ou entidades propietarias de parcelas deben mantelas limpas e xestionar correctamente a biomasa das franxas de protección antes do día 31 de maio do 2022: As parcelas lindantes con solo de núcleo rural ou urbano, solo urbanizable, edificacións ou vivendas illadas, gasolineiras, parques e instalacións industriais deben manter limpa unha franxa de 50 metros. Nesta franxa de 50 metros non poderá haber especies pirófilas (piñeiros, eucaliptos, acacias, mimosas, etc.) e as árbores frondosas caducifolias (castiñeiros, carballos, freixos, etc.) deberán separse 7 metros entre si, medidas de pé a pé. Estas parcelas tamén deberán manter unha franxa de 15 m...

nota inf plan emprego 2022 jpg

Nota informativa Plan Emprego 2022

NOTA INFORMATIVA         Dentro do Plan de Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais que a Deputación de Pontevedra ten aprobado para o exercicio 2022, o Concello de Barro solicitou a contratación de varios/as traballadores/as nas seguintes categorías:          - 2 CONDUCTOR CAMIÓN, EN XERAL.          - 2 PEÓN DE TRANSPORTE, EN XERAL.          - 2 AXUDANTES ALBANEL.          - 6 OPERARIOS DE PARQUES E XARDÍNS.            As contratacións faranse de forma escalonada ao longo do ano e tódolos contratos terán unha duración de seis meses cunha xornada laboral de 35 h/semanais e serán cofinanciadas pola Deputación...