Publicacións

Prórroga de Estanza

     * O estranxeiro que entre en España para fins que non sexan de traballo ou residencia, salvo nos casos de ser titular dun visado para a busca de emprego, e se atope no período de estanza que sinala o artigo 30 da Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, poderá solicitar unha prórroga de estanza, co limite temporal previsto en dito artigo.     * Nos supostos de entrada con visado, cando a duración deste sexa inferior a tres meses, poderase prorrogar a estanza, que en ningún caso poderá ser superior a tres meses nun período de seis.     * A solicitude se formalizará nos modelos oficiais, determinados pola Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración, e a ela acompañaranse os seguintes documentos:          a) Pasaporte ordinario ou documento de viaxe, con vixencia superior á da prórroga de estanza que se solicite, que se anotará no expedie...