Publicacións

INDUSTRIA

  Transformación de materias primas en produtos elaborados. Por extensión, o conxunto de instalacións nas que se realizan ditas transformacións.Se ben a actividade industrial así definida pode facerse extensiva ao que comunmente se denomina artesanía, a diferenza fundamental entre ambas estriba principalmente, en que mentres o artesán realiza por si mesmo tódalas operacións necesarias para obtelo produto final, a industria caracterízase pola súa especialización, de modo que as diferentes etapas do proceso son realizadas por diferentes traballadores, ou incluso empresas.Para que o sistema produtivo así concibido funcione correctamente é necesaria a intecambiabilidade, é dicir, os produtos obtidos en cada etapa deben cumprir unha serie de requisitos que permitan o seu uso como materia prima na etapa seguinte; por exemplo, o parafuso adquirido á empresa A, debe enroscarse perfectamente na torca comprada á empresa B. Este razoamento leva á introdución  do concepto característico...