Normativa aplicable

* Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora da orde de protección das vítimas da violencia doméstica, pola que se modifica o artigo 13 da Lei de Enxuiciamento Criminal e engádese o artigo 544 . 
* Lei Orgánica 11/2003, de 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá, violencia doméstica e integración social dos estranxeiros. 
* Instrución 3/2003, de 9 de abril, do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, sobre normas de reparto penais e rexistro informático de violencia doméstica. 
* Lei 35/1995, de 11 de decembro, de axuda e asistencia ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual. 
* Protocolo para a implantación da orde de protección das vítimas de violencia doméstica 
* Real Decreto 3/2004, de 9 de xaneiro, polo que se prorroga para o ano 2004 o programa de renda activa de inserción para desempregados con especiais necesidades económicas e dificultade para atopar emprego, regulado polo Real Decreto 945/2003, de 18 de xullo.