Direcciones y enlaces de interese

062 - Garda Civil (que derivará ó EMUME):
http://www.guardiacivil.org
Correo electrónico: emume@guardiacivil.org
091 - Corpo Nacional de Policía (que derivará aos SAF ):
http://www.mir.es/policia
Poder Xudicial
http://poderjudicial.es
(Guías práctica de actuación, modelo de solicitude de orden de protección, Observatorio sobre violencia doméstica, etc)

VIOLENCIA DOMÉSTICA CONCELLO DA CORUÑA
http://edu.aytolacoruna.es/educa/malos_tratos_mujer/
Protocolo para a implantación da orden de protección das víctimas de violencia doméstica
http://www.mtas.es/mujer/ordviolenc.doc
Protocolo de actuación nos casos de violencia doméstica
http://www.gencat.net/justicia/vdgir/cast/protocol.htm
Instituto da Muller:
http://www.mtas.es/mujer/principal.htm
Comité Español de Unicef:
http://www.unicef.es
Páxina web do Instituto da Muller. Dispón de Avance de datos do Ministerio do Interior sobre violencia contra a Muller e do Observatorio da Publicidade.
http://www.mtas.es/mujer/default.htm
Departamento de Xénero e Desenvolvemento do PNUD (Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento). Contén informes, estatísticas e estudios diversos dende a perspectiva de xénero.
http://www.undp.org/gender