Publicacións

Renda activa de inserción

Requisitos que debe reunir o solicitante da renda activa de inserción * Cando o traballador acredite a condición de víctima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de convivencia.* Ser demandante de emprego inscrito na oficina de emprego.* Ser menor de 65 anos.* Non ter dereito ás prestacións ou subsidios por desemprego. * Carecer de rendas, de calquera natureza, superiores en cómputo mensual ao 75% do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. Para ser beneficiarios do Programa, os traballadores deberán subscribir un Compromiso de Actividade, que supón aceptar o levar a cabo as distintas actuacións favorecedoras da súa inserción laboral que, con posterioridade, acórdense cos Servizos Públicos de Emprego. Contía da renda * A renda será igual ao 75% do salario mínimo interprofesional vixente en cada momento, e que actualmente será de 338 euros (excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias). * No...

Qué é o primero que debe facer unha víctima dun delito de violencia doméstica

A) Acudir aos servizos sanitarios En caso de agresións físicas, deberase acudir ao Hospital máis próximo. Os Hospitais e Centros de Saúde cando atenden a unha persoa, vítima dunha agresión doméstica, darán traslado do parte médico ao Xulgado de Garda. O parte médico incluirá todas as lesións padecidas pola vítima así como mención expresa da existencia de danos de tipo psicolóxico, se os houbera. Á vítima entregaráselle unha copia do parte facultativo do Hospital ou Centro de Saúde onde houbera sido atendida. B) Solicitar asistencia policial A víctima poderá, antes ou despois da asistencia médica, solicitar a correspondente axuda ou auxilio policial, no caso que fose necesario. Para iso, deberá poñerse en contacto co 062 (Garda Civil) ou co 091 (Policía Nacional) facilitando o nome e a dirección onde se atopa e solicitar axuda. Existen servizos policiais específicos onde poderá acudir a vítima: * Servizo de Atención á Muller (SAM), que son unidades especiais existentes en todas as Comis...

Tipos de violencia doméstica regulados no Código Penal

Supostos que non requiren habitualidadePrecísase que unha persoa cause por calquera medio ou procedemento a outra que se atope dentro do seu ámbito familiar ou afectivo: * Menoscabo psíquico ou lesión non definida como delito no Código Penal. O menoscabo psíquico consiste en exercer sobre outro un trato degradante, danando a súa integridade moral e emocional, non precisando para a súa sanidade, no seu caso, máis que unha primeira asistencia facultativa, sen necesidade de ningún tipo de tratamento. Pode presentar diversas formas non tan visibles como a violencia física e polo tanto é máis difícil de demostrar. As tácticas utilizadas polos agresores teñen como finalidade, entre outras cousas, a consecución do poder e o control sobre a vítima para manter unha relación de superioridade sobre ela. * A lesión non definida como delito no Código Penal consiste en causar danos corporais para a súa sanidade requírese só unha primeira asistencia médica, non sendo necesario tratamento médico cirúr...

Dentro de qué ámbito debe producirse a agresión para que se considere delito de violencia doméstica

A violencia deberá producirse dentro do ámbito doméstico ou familiar ou dentro dunha relación de dependencia similar, nunha relación especifica de vínculos familiares moi estreitos e afectivos. A violencia para que se considere que é exercida dentro do ámbito doméstico, tense que producir contra calquera das seguintes persoas: * quen sexa ou fose cónxuxe do agresor ou sobre aquela persoa que esté ou estivera ligada ó devandito agresor de forma estable por análoga relación de afectividade aínda sen convivencia * sobre os descendentes * ascendientes ou * irmáns por natureza, adopción ou afinidade, propios ou do cónxuxe ou convivente, ou * sobre os menores ou incapaces que con el convivan ou que se atopen suxeitos á potestade, tutela, curatela ou acollemento ou garda de feito do cónxuxe ou convivente, ou * sobre a persoa amparada en calquera outra relación pola que se atope integrada no núcleo da súa convivencia familiar sobre as persoas que pola súa especial vulnerabilidade atópanse...

¿Qué se entende por violencia doméstica?

Trátase dun suposto penal que castiga o exercicio da violencia física ou psíquica sobre determinadas persoas coas que exista unha relación familiar ou de convivencia.