Publicacións

Plan de Acción contra la Violencia de Género 2002-2005

Este plan que aquí se presenta aborda a violencia contra as mulleres dende unha perspectiva ampla, entendendo esta como "todo acto de violencia baseado na pertenza a este sego que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, segundo o psicolóxico para as mulleres, inclusive ameázalas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade, tanto se se producen na vida pública como na privada", segundo a Conferencia Mundial de Dereitos Humanos (Nacións Unidas, Veña, 1993) na Declaración sobre a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Estrutúrase en tres áreas fundamentais de actuación, nas que se especifican os obxectivos que se perseguen e as medidas de actuacións deseñadas para a súa consecución, así como os organismos da Administración autonómica responsables de cada unha das accións. Eses tres grandes bloques de actuacións son os seguintes:Prevención.Traballar dende unha perspectiva preventiva converte no eixo básico deste plano, dirix...