Publicacións

DESCANSO POR MATERNIDAD

¿Quen o pode exercitar? O descanso por maternidade é un dereito irrenunciable, recoñecido con independencia de:  - o estado civil.  - o tipo de contrato laboral.  - o tempo que leve contratado quen o exercite. ¿Canto dura? O descanso por nacemento ten unha duración de 16 semanas. Se fose o parto múltiple amplíase a 18 semanas. A nai poderá distribuír ese período pero sempre disfrutará de 6 semanas obrigatorias despois do parto. ¿Pódeo solicita-lo pai? No caso de que o pai e a nai traballen, esta ó iniciarse o período de descanso por maternidade, pode optar porque o pai disfrute das 4 últimas semanas do período ininterrumpidamente, agás que no momento da súa efectividade exista perigo para a saúde da nai , esta opción será sempre exercida pola nai. No caso de falecemento da nai, o pai poderá facer uso da totalidade do período de seis semanas obrigatorio. ¿Que permiso existe no caso de adopción? No caso de adopción dun menor de 9 meses, o permiso ten unha du...